hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 01/11/2022 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chươ'ng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
2 Kế hoạch 91/KH-BCĐ 17/06/2022 Kế hoạch 91/KH-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về công tác năm 2022
3 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 07/03/2022 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 07/3/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về Công tác năm 2022 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
4 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 24/02/2022 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 07/01/2022 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tinh Quảng Nam
6 Kế hoạch 03/KH-BCĐ 10/12/2021 Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tập huấn quy trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
8 Kế hoạch 02/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
9 Kế hoạch số 5147/KH-UBND 09/08/2021 Kế hoạch số 5147/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
10 Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM 14/06/2021 Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM ngày 14/6/2021 của Văn phòng Điều phối NTM Kế hoạch Làm việc với các địa phương về Đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 02/02/2021 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 02/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
12 Kế hoạch số 6122/KH-UBND 19/10/2020 Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 29/07/2020 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và đôn đốc giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
14 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 07/07/2020 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 07/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (đợt 1)
15 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 23/06/2020 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình NTM tại các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
16 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ 23/06/2020 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
17 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 22/05/2020 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020
18 Kế hoạch số 314-KH/TU 18/05/2020 Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
19 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 21/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
20 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 16/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 16/01/2020 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
12345

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com