hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 6122/KH-UBND 19/10/2020 Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 29/07/2020 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và đôn đốc giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
3 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 07/07/2020 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 07/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (đợt 1)
4 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 23/06/2020 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình NTM tại các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
5 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ 23/06/2020 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
6 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 22/05/2020 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020
7 Kế hoạch số 314-KH/TU 18/05/2020 Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
8 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 21/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
9 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 16/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 16/01/2020 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
10 Kế hoạch số 140/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Kế hoạch số 7809/KH-UBND 27/12/2019 Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
12 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ 02/12/2019 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 02/12/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
13 Kế hoạch số 6283/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch số 6283/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2019
14 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 20/09/2019 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
15 Kế hoạch số 123/KH-HĐV 18/09/2019 Kế hoạch số 123/KH-HĐV ngày 18/9/2019 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tổ chức Hội thảo "Khai thácdu lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
16 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 16/09/2019 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
17 Kế hoạch số 4844/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Kế hoạch số 4247/KH-UBND 18/07/2019 Kế hoạch số 4247/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
19 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 28/06/2019 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
20 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ 09/05/2019 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1234

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com