hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 12/08/2021 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 12/8/2021 của Quốc hội nước CHXHCNVN phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
3 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích đầu tự xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
4 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
5 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
6 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
7 Nghị quyết số 108/NQ-CP 17/07/2020 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
8 Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
9 Nghị quyết số 12/NQ-CP 15/02/2020 Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
10 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
12 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
13 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 03/10/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
15 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018
16 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạnh và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021
18 Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021
19 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam
123

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com