hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 03/10/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
3 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018
4 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạnh và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021
6 Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021
7 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam
9 Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020
13 Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
14 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2025
15 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh
16 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh V/v thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND 28/09/2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
18 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
20 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com