hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
3 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020
4 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của NQ số 133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
5 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ĐTPT thuộc nguồn vốn NSTW, NS tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp
7 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
8 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Về cơ chế bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025
9 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025
10 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
13 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND 19/04/2017 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
14 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 19/04/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
15 Nghị quyết số 11-NQ/TU 25/04/2017 Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
16 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
17 Nghị quyết số 32/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
18 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND 07/07/2015 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 7/7/2015 v/v Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
19 Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 v/v thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030
20 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND 25/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình.
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com