hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
. (17/04/2017)
.

THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Tên tiêu chí/Chỉ tiêu

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

Địa chỉ email

Cơ quan

Di động

Trưởng đoàn

Lê Muộn

PGĐ Sở NN&PTNT - Chánh VPĐP NTM tỉnh

3852845

0913480589

muonlesnnqnam@gmail.com

Phó Đoàn

Đỗ Vạn Lộc

PCVP chuyên trách VPĐP NTM tỉnh

6509096

0914179732

locdv06@yahoo.com.vn

Phó Đoàn

Mai Đình Lợi

Chi cục trưởng Chi cục PTNT - PCVP VPĐP NTM tỉnh

3828681

0905221379

maidinhloi@gmail.com

Cán bộ tổng hợp
VPĐP NTM tỉnh

Nguyễn Thanh Mai

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

2221348

0905356063

mainguyenthanhqn@yahoo.com.vn

Nguyễn Anh Tài

Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

2221377

0908908410

nguyenanhtaiqna@gmail.com

Hoàng Văn Thưởng

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp

2221348

0935506557

thuongkn43@gmail.com

Tiêu chí số 1
(Sở Xây dựng)

Đặng Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng Quy hoạch

3852711

01673247117

tukt96@gmail.com

Nguyễn Đình Tứ

Chuyên viên phòng Quy hoạch

3852711

0982234237

ndtusxd@gmail.com

Tiêu chí số 2
(Sở GTVT)

Võ Công Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

3506588

0913497597

phucvc@gmail.com

Đặng Hữu Linh

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính

3506588

0977292747

danghuulinhdna@gmail.com

Tiêu chí số 3, 17.1
(Chi cục Thủy lợi,
Sở NN&PTNT)

Nguyễn Thành Phát

Trưởng phòng Kỹ thuật

3829792

0987827374

thanhphatcctl@gmail.com

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên phòng Kỹ thuật

3829792

0985427581

tiendungcctl@gmail.com

Tiêu chí số 4
(Sở Công Thương)

Huỳnh Nguyên Tuấn

Phó Trưởng phòng Quản lý Điện năng

3810604

0914289679

hntscn@gmail.com

Nguyễn Vũ Hoàng Nhân

Chuyên viên phòng Quản lý Điện năng

3810604

0914015444

nguyenvuhoangnhan@gmail.com

Tiêu chí số 5, 14.1, 14.2
(Sở GD&ĐT)

Nguyễn Văn Lộc

Trưởng phòng Công tác HS - SV và Pháp chế

3811335

0914239173

nvloc67@gmail.com

Tiêu chí số 6, 16
(Sở VH - TT&DL)

Mai Ký

Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

3810554

0905926869

maikyvhtt@gmail.com

Nguyễn Thị Béc Linh

Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa
và Gia đình

3814141

0935396658

beclinqn@gmail.com

Tiêu chí số 7
(Sở Công Thương)

Nguyễn Đức Cường

Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại

3852876

0914010849

cuong1073@gmail.com

Hồ Viết Đông

Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại

3852876

0905751101

ho.vietdong@yahoo.com

Tiêu chí số 8
(Sở TT & TT)

Đào Thị Thanh Thảo

Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông

3811761

0916379555

thanhthaobcvt@gmail.com

Trần Xuân Cảnh

Chuyên viên phòng Bưu chính - Viễn thông

3811761

0972955557

trxuancanh@gmail.com

Tiêu chí số 9
(Sở Xây dựng)

Nguyễn Phúc Khương

Chuyên viên phòng Quản lý hạ tầng

3852971

0975266167

phuckhuong@gmail.com

Tiêu chí số 10
(Cục Thống kê tỉnh)

Võ Văn Nhứt

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp

3859671

0905702065

nhutthongke@gmail.com

Nguyễn Thị Thừa

Thống kê viên

3859671

0973687273

thua_tkqn@yahoo.com.vn

Tiêu chí số 11
(Sở LĐ - TB&XH)

Hồ Xuân Khanh

Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

3852521

0905321125

hoxuankhanh2015@gmail.com

Hồ Văn Lê

Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội

3852521

0977511347

vanle2310@gmail.com

Nguyễn Văn Xuân

Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội

3852521

0932422446

vanxuan09lt@gmail.com

Tiêu chí số 12, 14.3
(Sở LĐ - TB&XH)

Võ Văn Lân

Phó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động

 

0913161507

anhkhoa2504@gmail.com

Tiêu chí số 13
 (HTX NN -Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT)

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên phòng Kinh tế hợp tác

3828685

0987243109

maikinhte@gmail.com

Tiêu chí số 13
(HTX phi NN -
(Sở Công Thương)

Nguyễn Thị Thái Thanh

Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp

3810605

0986882462

thanhtk2015@gmail.com

Tiêu chí số 15
(Sở Y tế)

Nguyễn Công Sơn

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính

3852708

0905403846

ncsonsyt@gmail.com

Ca Phú

Phó Giám đốc Trung tâm Da liễu

3852294

01689542190

caphusytqnam@gmail.com

Chỉ tiêu số 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7
(Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT)

Lê Văn Hưởng

Chuyên viên phòng Tổng hợp

3829636

0935001413

levanhuong.cnmt@gmail.com

Nguyễn Nữ Như Hiền

Chuyên viên phòng Tổng hợp

3829636

0938274310

nhuhienmt@gmail.com

Chỉ tiêu số 17.8
(Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở NN&PTNT)

Cao Tấn Thuấn

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

3845642

0905914609

thuanthuysan@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu số 18.1, 18.2,
18.3, 18.4
(Sở Nội vụ)

Nguyễn Cao Thống

Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền

3810032

0905492775

thongsnv@gmail.com

Chỉ tiêu số 18.5
(Sở Tư pháp)

Thái Nguyên Đại

Trưởng phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật

 

0979719945

kimthang07@gmail.com

Chỉ tiêu số 18.6
(Sở LĐ - TB&XH)

Trần Thị Diễm Phúc

Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

3555589

0945501105

phucqs@gmail.com

Chỉ tiêu số 19.1
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Nguyễn Tâm Phương

Phó Chánh Văn phòng

 

0982992968

tamphuongqs968@gmail.com

Chỉ tiêu số 19.2
(Công an tỉnh)

Nguyễn Xuân Lực

Đội trưởng phòng PV28

3860377

0905783469

doidiaphuong.pv28qna@gmail.com

Nguyễn Mạnh Tuân

Cán bộ phòng PV28

3860337

0905323828

doidiaphuong.pv28qna@gmail.com

Khu dân cư NTM
kiểu mẫu
(Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT)

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng phòng Phát triển nông thôn

3828689

0988193779

nthqn@yahoo.com

Bùi Quốc Hiền

Chuyên viên phòng Phát triển nông thôn

3828551

0986950936

quochienqh2010@yahoo.com.vn

 

 

Lượt xem:  531 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
  • . (20/04/2016)

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com