hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Báo cáo số 70/BC-UBND 30/06/2020 Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
2 Quyết định số 1731/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh V/v bổ sung danh mục điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
3 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP 26/06/2020 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/6/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"
4 Quyết định số 1710/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (đợt 2)
5 Công văn số 3420/UBND-KTN 24/06/2020 Công văn số 3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
6 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 23/06/2020 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 23/6/2020 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp năm 2020
7 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 05/06/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 1662/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9 Công văn số 3308/UBND-KTN 18/06/2020 Công văn số 3308/UBND-KTN ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
10 Quyết định số 1643/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh
11 Quyết định số 759/QĐ-TTg 04/06/2020 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
12 Công văn số 2950/UBND-TH 01/06/2020 Công văn số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
13 Quyết định số 1391/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
14 Quyết định số 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
15 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 22/05/2020 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020
16 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tư, huyện Đông Giang đạt chuẩn NTM năm 2019
17 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM 19/05/2020 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
18 Kế hoạch số 314-KH/TU 18/05/2020 Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
19 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM 14/05/2020 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM ngày 14/5/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
20 Công văn số 2546/UBND-KTN 08/05/2020 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" sang năm 2021
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com