hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1847/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh V/v ủy quyền cho UBND cấp huyện danh mục dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
2 Thông báo số 198/TB-UBND 14/06/2018 Thông báo số 198/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
3 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ 12/06/2018 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
4 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2018 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh V/v rà soát những khu vực cần phải di dời trụ điện khi mở đường, những khu vực điện áp yếu cần nâng cấp và các vùng "lõm" điện trong xây dựng NTM
5 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của TTCP Về bảo hiểm nông nghiệp
6 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của TTCP Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
7 Quyết định số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của TTCP Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
8 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ Về phát triển ngành nghề nông thôn
9 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX 31/05/2018 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
10 Quyết định số 596/QĐ-TTg 25/05/2018 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày25/01/2017 của TTCP V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
11 Quyết định số 1640/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh V/v phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt KHTH Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
12 Công văn số 2646/UBND-KTTH 24/05/2018 Công văn số 2646/UBND-KTTH ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn NSTW và TPCP năm 2017 sang năm 2018
13 Quyết định số 1615/QĐ-UBND 23/05/2018 Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
14 Quyết định số 1599/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
15 Chỉ thị số 12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của TTCP V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
16 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 21/05/2018 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
17 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH 21/05/2018 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV và xây dựng kỷ yếu NTM năm 2018
18 Thông báo số 164/TB-UBND 16/05/2018 Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
19 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM 11/05/2018 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM ngày 11/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
20 Thông báo số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com