hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM 21/02/2018 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM ngày 21/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn rà soát Kế hoạch trung hạn, quản lý đầu tư và thanh, quyết toán vốn đầu tư trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
3 Thông báo số 48/TB-UBND 09/02/2018 Thông báo số 48/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
4 Quyết định số 643/QĐ-UBND 09/02/2018 Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
5 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 08/02/2018 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 08/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp đánh giá công tác năm 2017; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
6 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
7 Quyết định số 574/QĐ-UBND 07/02/2018 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh mã ngành kinh tế của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao vốn kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/01/2018
8 Quyết định số 548/QĐ-UBND 06/02/2018 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
9 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 05/02/2018 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/02/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn rà soát Kế hoạch trung hạn, quản lý đầu tư và thanh, quyết toán vốn đầu tư trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Công văn số 632/UBND-KTTH 01/02/2018 Công văn số 632/UBND-KTTH ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh V/v quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
12 Thông tư số 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
13 Quyết định số 453/QĐ-UBND 31/01/2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 31/01/2018 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 31/01/2018 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Công tác năm 2018 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định số 420/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
16 Quyết định số 428/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
17 Quyết định số 402/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho 05 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
18 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ 25/01/2018 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 25/01/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hướng dẫn Tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
19 Quyết định số 360/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
20 Quyết định số 364/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com