hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 403/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
2 Quyết định số 404/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
3 Quyết định số 405/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
4 Quyết định số 406/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
5 Quyết định số 407/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018
6 Quyết định số 408/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Quang, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
7 Quyết định số 409/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018
8 Quyết định số 410/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018
9 Quyết định số 411/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Triều, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2018
10 Quyết định số 412/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2018
11 Quyết định số 417/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018
12 Quyết định số 354/QĐ-UBND 31/01/2019 Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
13 Quyết định số 365/QĐ-UBND 31/01/2019 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
14 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 30/01/2019 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương V/v phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngày trong năm 2019
15 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 25/01/2019 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
16 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 25/01/2019 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
17 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ KH&ĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
18 Giấy mời số 01/GM-VPĐPNTM 18/01/2019 Giấy mời số 01/GM-VPĐPNTM ngày 18/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
19 Quyết định số 180/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2018
20 Thông báo số 19/TB-VPCP 11/01/2019 Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới"
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com