hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
2 Công văn số 5376/UBND-KTN 24/09/2018 Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 khi sáp nhập thôn
3 Quyết định số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
4 Quyết định số 2834/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
5 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ 20/09/2018 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
6 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ 19/09/2018 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
7 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 18/09/2018 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 18/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
8 Quyết định số 2807/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh V/v chọn mẫu Logo của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
9 Quyết định số 80/QĐ-BTC 17/09/2018 Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi V/v công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
10 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
11 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT 13/09/2018 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"
12 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
13 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
14 Công văn số 1300/SXD-VP 12/09/2018 Công văn số 1300/SXD-VP ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng V/v hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
15 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 10/09/2018 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/9/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
16 Quyết định số 2716/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Thông báo số 336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
18 Thông báo số 324/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
19 Quyết định số 2630/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
20 Thông báo số 316/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com