hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 05/12/2018 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 05/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
2 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 29/11/2018 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
3 Quyết định số 26/QĐ-VPĐPNTM 28/11/2018 Quyết định số 26/QĐ-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
4 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM 28/11/2018 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương giúp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
5 Kế hoạch số 6911/KH-UBND 27/11/2018 Kế hoạch số 6911/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 Công văn số 9088/BNN-VPĐP 23/11/2018 Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
7 Quyết định số 3506/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận nghiên cứu địa điểm khai thác đất ở phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Công văn số 6811/UBND-KTTH 22/11/2018 Công văn số 6811/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
9 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM 16/11/2018 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017
10 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM 15/11/2018 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v xử lý nợ đọng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
11 Quyết định số 3441/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh V/v cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
12 Quyết định số 3420/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
13 Quyết định số 3394/QĐ-UBND 12/11/2018 Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
14 Công văn số 93/BCĐ-KTN 08/11/2018 Công văn số 93/BCĐ-KTN ngày 08/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
15 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 06/11/2018 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 06/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ
16 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
17 Quyết định số 3244/QĐ-UBND 29/10/2018 Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh
18 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
19 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 24/10/2018 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 24/10/2018 của BCĐ tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
20 Quyết định số 3180/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com