hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 3140/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên An, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
2 Quyết định số 3141/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
3 Quyết định số 3142/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
4 Quyết định số 3143/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Trà Mai, huyện Nam Trà My đạt chuẩn NTM năm 2020
5 Công văn số 155/BCĐ-KTN 05/11/2020 Công văn số 155/BCĐ-KTN ngày 05/11/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đăng ký Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 Thông báo số 407/TB-UBND 04/11/2020 Thông báo số 407/TB-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020
7 Kế hoạch số 6122/KH-UBND 19/10/2020 Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2840/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2)
9 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Hải, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
10 Quyết định số 2706/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
11 Quyết định số 2707/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020
12 Quyết định số 2708/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020
13 Quyết định số 2709/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020
14 Quyết định số 2704/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Cẩm Kiem, thành phố Hội An đạt chuẩn NTM năm 2020
15 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV 28/09/2020 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV ngày 28/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 và tổng kết giai đoạn 2016-2020
16 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH 16/09/2020 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH ngày 16/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia viết bài Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Quyết định số 2532/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
19 Quyết định số 2498/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận danh hiệu nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam
20 Thông báo số 345/TB-UBND 09/09/2020 Thông báo số 345/TB-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com