hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 3981/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 3950/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
4 Quyết định số 40/QĐ-VPĐPNTM 04/12/2019 Quyết định số 40/QĐ-VPĐPNTM ngày 04/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
5 Quyết định số 1747/QĐ-TTg 04/12/2019 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của TTCP Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
6 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV 03/12/2019 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV ngày 03/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ 02/12/2019 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 02/12/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của TTCP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
9 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM 26/11/2019 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM ngày 26/11/2019 của VPĐPNTM tỉnh Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
10 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 25/11/2019 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
11 Thông báo số 384/TB-UBND 22/11/2019 Thông báo số 384/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBDN tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng NTM, di dời trụ điện, viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nới có quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM
12 Quyết định số 3835/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Công văn số 148/BCĐ-KTN 13/11/2019 Công văn số 148/BCĐ-KTN ngày 13/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
15 Công văn số 6771/UBND-KTN 12/11/2019 Công văn số 6771/UBND-KTN ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh V/v kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019 đạt hạng 3 sao trở lên
16 Quyết định số 3485/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
17 Công văn số 6568/UBND-KTN 01/11/2019 Công văn số 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
18 Quyết định số 3419/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
19 Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019 Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt KH khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
20 Kế hoạch số 6283/KH-UBND 21/10/2019 Kế hoạch số 6283/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2019
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com