hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
2 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT 15/11/2022 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT ngày 15/11/2022 của Sở Công thương Quảng Nam V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định, tổ chức thực hiện, thi công về di dời trụ điện, trụ viễn thông khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
3 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT 08/11/2022 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam V/v xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành cho đường bộ
4 Quyết định số 2975/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
5 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 01/11/2022 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chươ'ng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
6 Quyết định số 2942/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
7 Quyết định số 2814/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
8 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v gửi tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
9 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi trội của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
10 Báo cáo số 139/BC-BTTTT 28/09/2022 Báo cáo số 139/BC-BTTTT ngày 28/9/2022 của Bộ Thông tin - truyền thông về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
11 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/92022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025
12 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025
13 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn lập Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
14 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện đến năm 2025
15 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT 20/09/2022 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của UBMTTQ VN Trung ương việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
16 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV 19/09/2022 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn 2023-2025
17 Công văn số 9540/BTC-ĐT 19/09/2022 Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
18 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com