hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ Về phát triển ngành nghề nông thôn
2 Quyết định số 435/QĐ-TTg 21/04/2018 Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
3 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV 12/04/2018 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký thôn xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"giai đoạn 2019-2020
4 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV 11/04/2018 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV ngày 11/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong phân bổ kinh phí sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
5 Công văn số 1780/UBND-KTN 10/04/2018 Công văn số 1780/UBND-KTN ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh V/v xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 Báo cáo số 38/BC-UBND 06/04/2018 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
7 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 30/03/2018 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 30/3/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tại cuộc họp cán bộ chuyên trách quí I năm 2018
8 Quyết định số 1088/QĐ-UBND 29/03/2018 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh V/v thống nhất áp dụng nguyên giá máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định số 1021/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
10 Quyết định số 1030/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành Thiết kế mẫu Nhà đa năng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Bếp ăn Trường Mẫu giáo, Tiểu học xây dựng theo Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
11 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Mẫu giáo
12 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Trung học cơ sở
13 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Tiểu học
14 Quyết định số 1014/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 21/03/2018 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 21/3/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018; các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 và năm 2016
16 Quyết định số 19/QĐ-BCĐ 19/03/2018 Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Thông báo số 105/TB-VPCP 16/03/2018 Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của VPCP Kết luận của Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
18 Báo cáo số 26/BC-UBND 14/03/2018 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
19 Thông báo số 72/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo số 72/TB-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
20 Quyết định số 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com