hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông tư số 55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
2 Thông tư số 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dụng về hợp đồng xây dựng
3 Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4 Thông tư số 53/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
5 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Thông tư số 15/2022/TT-BTC 04/03/2022 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền Núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
7 Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
8 Thông tư số 09/2021/TT-BTP 15/11/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
9 Thông tư số 13/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí xây dựng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM
10 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT 05/06/2019 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ NN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
11 Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ NN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12 Thông tư số 08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
13 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ KH&ĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT 03/05/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
15 Thông tư số 36/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
16 Thông tư số 09/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
17 Thông tư số 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
18 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
19 Thông tư số 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
20 Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2017 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
123

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com