hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 5424/BNN-VPĐP 09/08/2023 Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
2 Công văn số 942/SXD-PQH 29/06/2023 Công văn số 942/SXD-PQH ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường quản lý chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
3 Công văn số 2309/BXD-QHKT 05/06/2023 Công văn số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
4 Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023 Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hương dân tam thơi vê triên khai xây dưng mô hinh thi điêm xa NTM thông minh, xa thương mai điện tử
5 Công văn 2910/UBND-KTTH 15/05/2023 Công văn 2910/UBND-KTTH ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các Chương trình MTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
6 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV 24/04/2023 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/4/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023
7 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV 19/04/2023 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/4/2023 của Văn phòng Điều phối CT MTQG nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v phối hợp báo cáo định kỳ hằng tháng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
8 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT 17/04/2023 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT ngày 17/4/2023 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn một số nội dung mua sắm sử dụng nguồn kinh phí chuyển đổi số
9 Công văn 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023 Công văn 2314/BNN-VPĐP ngày 13/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
10 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH 22/02/2023 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH ngày 22/02/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
11 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT 15/11/2022 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT ngày 15/11/2022 của Sở Công thương Quảng Nam V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định, tổ chức thực hiện, thi công về di dời trụ điện, trụ viễn thông khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
12 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT 08/11/2022 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam V/v xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành cho đường bộ
13 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v gửi tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
14 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi trội của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
15 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/92022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025
16 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025
17 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn lập Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
18 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện đến năm 2025
19 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV 19/09/2022 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn 2023-2025
20 Công văn số 9540/BTC-ĐT 19/09/2022 Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com