hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 19/04/2023
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/4/2023 của Văn phòng Điều phối CT MTQG nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v phối hợp báo cáo định kỳ hằng tháng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối CT MTQG nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 19/04/2023
Tài liệu đính kèm Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Các biểu mẫu báo cáo, phụ lục kèm theo: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/PL%20MAU%201%20Cv%2087%20BAO%20CAO%20(AP%20DUNG%20CHO%20SO%20NGANH%20CAP%20TINH).doc

/Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/Mau%2002%20CV%2087%20bao%20cao%20dinh%20ky%20nam%202023%20CAP%20HUYEN.doc

/Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/PL%2001%20Cv%2087%20giai%20ngan%20von%20dau%20tu%20dinh%20ky.xls

/Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/PL%2002%20CV%2087%20giai%20ngaan%20von%20SN%20dinh%20ky.xls

/Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/PL%2003%20Cv%2087%20PL%20cap%20nhat%20no%20XDCB%20hang%20thang%20dinh%20ky.xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com