hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 794/QĐ-UBND 24/03/2020 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2020
2 Quyết định số 710/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh V/v công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh
3 Quyết định số 01/VPĐPNTM 16/03/2020 Quyết định số 01/VPĐPNTM ngày 16/3/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
4 Quyết định số 357/QĐ-TTg 10/03/2020 Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
5 Quyết định số 599/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019
6 Quyết định số 600/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
7 Quyết định số 601/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Quang, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
8 Quyết định số 602/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019
9 Quyết định số 603/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
10 Quyết định số 604/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
11 Quyết định số 541/QĐ-UBND 02/03/2020 Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 495/QĐ-UBND 26/02/2020 Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 (Đợt 2) thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
13 Quyết định số 33/QĐ-BCĐ 25/02/2020 Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 425/QĐ-UBND 19/02/2020 Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Cường, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
15 Quyết định số 384/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 385/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
17 Quyết định số 340/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
18 Quyết định số 291/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 275/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
20 Quyết định số 279/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 279QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com