hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 26/QĐ-VPĐPNTM 28/11/2018 Quyết định số 26/QĐ-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 3506/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận nghiên cứu địa điểm khai thác đất ở phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 3441/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh V/v cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
4 Quyết định số 3420/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
5 Quyết định số 3394/QĐ-UBND 12/11/2018 Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
6 Quyết định số 3244/QĐ-UBND 29/10/2018 Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh
7 Quyết định số 3180/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 3181/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
9 Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT 23/10/2018 Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ NN&PTNT Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu "Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu" thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
10 Quyết định số 1385/QĐ-TTg 21/10/2018 Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới,vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
11 Quyết định số 2955/QĐ-UBND 02/10/2018 Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020
12 Quyết định số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
13 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ 20/09/2018 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
14 Quyết định số 2834/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
15 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ 19/09/2018 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
16 Quyết định số 2807/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh V/v chọn mẫu Logo của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
17 Quyết định số 80/QĐ-BTC 17/09/2018 Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi V/v công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
18 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT 13/09/2018 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"
19 Quyết định số 2716/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 2630/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com