hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 528/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
2 Quyết định số 21/QĐ-BTC 01/03/2023 Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 01/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 Ban hành Thể lệ cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
3 Quyết định số 275/QĐ-UBND 14/02/2023 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
4 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND 29/01/2023 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
5 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Quyết định số 3487/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
7 Quyết định số 3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
8 Quyết định số 3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
9 Quyết định số 2975/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 2942/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
11 Quyết định số 2850/QĐ-UBND 24/10/2022 Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
12 Quyết định số 2814/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
13 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
14 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
17 Quyết định số 2376/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ di dời trụ điện, trụ viễn thông sau khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới
18 Quyết định số 2333/QĐ-UBND 08/09/2022 Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP 06/09/2022 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
20 Quyết định số 2254/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com