hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2022
Người ký Ông Phan Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Trích yếu Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/08/2022
Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/PL%20I%20TIEU%20CHI%20DINH%20MUC%20NQ%2021%202022%20NQ%20HDND.pdf

/Uploaded/file/Huy/PL%20II%20NOI%20DUNG%20TY%20LE%20HO%20TRO%20NQ%2021%202022%20NQ%20HDND.pdf

/Uploaded/file/Huy/PL%20III%20PHUONG%20AN%20LONG%20GHEP%20NQ%2021%202022%20NQ%20HDND.pdf

/Uploaded/file/Huy/PL%20IV%20HUY%20DONG%20NGUON%20LUC%20NQ%2021%202022%20NQ%20HDND.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com