hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1760/QĐ-TTg 10/11/2017 Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2 Nghị định 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
3 Quyết định số 3800/QĐ-BYT 21/08/2017 Quyết định số 3800/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt tài liệu hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
4 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN 07/08/2017 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ NN&PTNT Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
5 Công văn số 3994/UBND-KTN 02/08/2017 Công văn số 3994/UBND-KTN ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm2017
6 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
7 Thông tư số 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
8 Báo cáo 104/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo 104/BC-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2017
9 Công văn 5842/BNN-VPĐP 18/07/2017 Công văn 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ NN&PTNT V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
10 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP 12/07/2017 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
11 Quyết định số 923/QĐ-TTg 28/06/2017 Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
12 Quyết định số 923/QĐ-TTg 28/06/2017 Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của TTCP Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
13 Quyết định số 899/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của TTCP Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
14 Quyết định số 900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của TTCP Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
15 Quyết định số 2347/QĐ-BNN-VPĐP 08/06/2017 Quyết định số 2347/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08/6/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của TTCP Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của TTCP)
16 Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP 05/06/2017 Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát
17 Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2017 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP 01/06/2017 Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 của Bộ NN&PTNT V/v ban hành Thể lệ "Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017-2020
19 Quyết định số 712/QĐ-TTg 26/05/2017 Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của TTCP Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
20 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com