hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 12/08/2021 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 12/8/2021 của Quốc hội nước CHXHCNVN phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 Thông báo số 132/TB-VPCP 29/05/2021 Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/5/2021 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
3 Công văn số 1836/BNN-VPĐP 31/03/2021 Công văn số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 của Bộ NN&PTNT v/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
4 Công văn số 1261/BNV-TCBC 27/03/2021 Công văn số 1261/BNV-TCBC ngày 27/3/2021 của Bộ Nội vụ v/v Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
5 Quyết định số 255/QĐ-TTg 25/02/2021 Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của TTCP V/v phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
6 Công văn số 1012/BNN-VPĐP 22/02/2021 Công văn số 1012/BNN-VPĐP ngày 22/02/2021 của Bộ NN&PTNT V/v trả lời kiến nghị của tỉnh Quảng Nam
7 Công văn số 1013/BNN-VPĐP 22/02/2021 Công văn số 1013/BNN-VPĐP ngày 22/02/2021 của Bộ NN&PTNT V/v trả lời kiến nghị của địa phương
8 Công văn số 394/BNN-VPĐP 19/01/2021 Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trong năm 2021
9 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS 28/12/2020 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
10 Quyết định số 1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
11 Quyết định số 1274/QĐ-TTg 19/08/2020 Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của TTCP V/v ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
12 Nghị quyết số 108/NQ-CP 17/07/2020 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
13 Thông báo số 239/TB-VPCP 14/07/2020 Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 14/7/2020 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM
14 Quyết định số 885/QĐ-TTg 23/06/2020 Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
15 Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
16 Quyết định số 759/QĐ-TTg 04/06/2020 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
17 Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2020 Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
18 Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020 Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 của Bộ NN&PTNT Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
19 Quyết định số 447/QĐ-TTg 01/04/2020 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của TTCP V/v công bố dịch COVID-19
20 Chỉ thị số 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com