hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
2 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT 13/09/2018 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"
3 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
4 Thông báo số 336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
5 Thông báo số 310/TB-VPCP 24/08/2018 Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của VPCP Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020
6 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW 22/08/2018 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo TW Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
7 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN 20/08/2018 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành hướng dẫn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
8 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN 17/08/2018 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
9 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT 17/08/2018 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ NN&PTNT Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020
10 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
11 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
12 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
13 Công văn số 3224/BVHTTDL-VHCS 23/07/2018 Công văn số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ VH-TT&DL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
14 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
15 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
16 Chỉ thị số 15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của TTCP Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
17 Quyết định số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của TTCP Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
18 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX 31/05/2018 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
19 Quyết định số 596/QĐ-TTg 25/05/2018 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày25/01/2017 của TTCP V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
20 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ Về khuyến nông
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com