hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
2 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
3 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
4 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
5 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
6 Chỉ thị số 15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của TTCP Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 Quyết định số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của TTCP Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
8 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX 31/05/2018 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
9 Quyết định số 596/QĐ-TTg 25/05/2018 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày25/01/2017 của TTCP V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
10 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ Về khuyến nông
11 Chỉ thị số 12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của TTCP V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
12 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
13 Thông báo số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
14 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT 09/05/2018 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/5/2018 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020
15 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT 09/05/2018 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 09/5/2018 của VPĐPNTMTW V/v hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
16 Quyết định số 490/QĐ-TTg 07/05/2018 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của TTCP Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
17 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 07/05/2018 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
18 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT 03/05/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
19 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
20 Quyết định số 461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com