hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
2 Công văn số 93/BNN-VPĐP 05/01/2018 Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3 Công văn số 10745/BNN-VP 27/12/2017 Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ NN&PTNT V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
4 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5 Thông tư số 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
6 Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
7 Quyết định số 1760/QĐ-TTg 10/11/2017 Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
8 Nghị định 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
9 Quyết định số 3800/QĐ-BYT 21/08/2017 Quyết định số 3800/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt tài liệu hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
10 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN 07/08/2017 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ NN&PTNT Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
11 Công văn số 3994/UBND-KTN 02/08/2017 Công văn số 3994/UBND-KTN ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm2017
12 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
13 Thông tư số 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
14 Báo cáo 104/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo 104/BC-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2017
15 Công văn 5842/BNN-VPĐP 18/07/2017 Công văn 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ NN&PTNT V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
16 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP 12/07/2017 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
17 Quyết định số 923/QĐ-TTg 28/06/2017 Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
18 Quyết định số 923/QĐ-TTg 28/06/2017 Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của TTCP Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
19 Quyết định số 899/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của TTCP Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
20 Quyết định số 900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của TTCP Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com