hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS 28/12/2020 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
2 Quyết định số 1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
3 Quyết định số 1274/QĐ-TTg 19/08/2020 Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của TTCP V/v ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
4 Nghị quyết số 108/NQ-CP 17/07/2020 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5 Thông báo số 239/TB-VPCP 14/07/2020 Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 14/7/2020 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 Quyết định số 885/QĐ-TTg 23/06/2020 Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
7 Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
8 Quyết định số 759/QĐ-TTg 04/06/2020 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
9 Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2020 Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
10 Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020 Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 của Bộ NN&PTNT Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
11 Quyết định số 447/QĐ-TTg 01/04/2020 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của TTCP V/v công bố dịch COVID-19
12 Chỉ thị số 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
13 Chỉ thị số 14/CT-TTg 24/03/2020 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của TTCP Về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
14 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 19/03/2020 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
15 Quyết định số 357/QĐ-TTg 10/03/2020 Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của TTCP Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
16 Nghị quyết số 12/NQ-CP 15/02/2020 Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
17 Quyết định số 53/QĐ-TTg 11/01/2020 Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 11/01/2020 của TTCP V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
18 Thông báo số 449/TB-VPCP 30/12/2019 Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
19 Thông tư số 13/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí xây dựng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM
20 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của TTCP Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của TTCP
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com