hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của TTCP Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
2 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX 31/05/2018 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
3 Quyết định số 596/QĐ-TTg 25/05/2018 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày25/01/2017 của TTCP V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
4 Chỉ thị số 12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của TTCP V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
5 Thông báo số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
6 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT 09/05/2018 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 09/5/2018 của VPĐPNTMTW V/v hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
7 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT 09/05/2018 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/5/2018 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020
8 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 07/05/2018 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
9 Quyết định số 490/QĐ-TTg 07/05/2018 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của TTCP Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
10 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
11 Quyết định số 461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
12 Quyết định số 435/QĐ-TTg 21/04/2018 Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
13 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của TTCP Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
14 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của TTCP Về bảo hiểm nông nghiệp
15 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
16 Thông báo số 105/TB-VPCP 16/03/2018 Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của VPCP Kết luận của Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
17 Quyết định số 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
18 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
19 Công văn số 1245/BNN-VPĐP 02/02/2018 Công văn số 1245/BNN-VPĐP ngày 02/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
20 Công văn số 93/BNN-VPĐP 05/01/2018 Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com