hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL
Ngày ban hành 20/03/2023
Người ký Ông Tào Viết Hải - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và DL
Trích yếu Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/03/2023
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com