hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3146/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 18/11/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 3146/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/3146%20Phu%20luc%20I%20DU%20AN%20CHUOI.pdf

/Uploaded/file/Huy/3146%20Phu%20luc%20II_%20DU%20AN%20CONG%20DONG.pdf

/Uploaded/file/Huy/3146%20Phu%20luc%20III%20NHIEM%20VU.pdf

/Uploaded/file/Huy/3146%20Phu%20luc%20IV_HO%20TRO%20SAN%20XUAT%20KHAC.pdf

/Uploaded/file/Huy/3146%20Phu%20luc%20V%20DU%20AN%20UU%20TIEN.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com