hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 05/10/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM
Trích yếu Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v gửi tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/10/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Tài liệu đính kèm: /Uploaded/file/Huy/Tai%20lieu%20Hoi%20nghi%20MT&CDS.rar

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com