hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 26/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 26/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/PL%20I_%20De%20xuat%20nhiem%20vu%20chuyen%20doi%20so.doc

/Uploaded/file/Huy/PL%20II_%20De%20xuat%20nhiem%20vu%20BVMT,%20An%20toan%20thuc%20pham%20v%C3%A0%20nuoc%20sach%20nong%20thon.doc

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com