hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 26/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng
Trích yếu Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/92022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 26/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/159%20DE%20CUONG%20XD%20KH%20XA%20NTM%20KM.doc

/Uploaded/file/Huy/159%20PL%20I%20Thuc%20trang,%20ke%20hoach%20thuc%20hien%20duy%20tri%20NTM%20%C4%91en%20nam%202025.doc

/Uploaded/file/Huy/159%20PL%20II%20Thuc%20trang,%20KH%20xay%20dung%20xa%20NTM%20kieu%20mau%20gd%202022-2025.doc

/Uploaded/file/Huy/159%20PL%20III%20Ke%20hoach%20von%20xa%20NTM%20kieu%20mau%20den%202025.rar

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com