hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh văn phòng ĐP NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện đến năm 2025
Cơ quan ban hành Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 22/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/154%20DE%20CUONG%20HD%20XD%20KH%20NTM%20CAP%20HUYEN%20%C4%90EN%20NAM%202025.doc

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20I_%20Tong%20hop%20hien%20trang%20cac%20xa%20NTM.xls

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20II_%20Tong%20hop%20KH%20cac%20xa%20NTM.xls

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20III_%20Tong%20hop%20hien%20trang%20cac%20xa%20NTM%20nang%20cao.xls

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20IV_%20Tong%20hop%20KH%20cac%20xa%20NTM%20nang%20cao.xls

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20V%20Hien%20trang,%20KH%20thuc%20hien%20tieu%20chi%20huyen%20NTM.doc

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20VI%20Hien%20trang,%20KH%20thuc%20hien%20tieu%20chi%20huyen%20NTM%20nang%20cao.doc

/Uploaded/file/Huy/154%20PL%20VII%20Ke%20hoach%20von%20thuc%20hien%20NTM%20den%202025.xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com