hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 08/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng
Trích yếu Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng ĐP NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 08/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/De%20cuong%20XD%20KH%20Xa%20NTM%202025%20(BH).doc

/Uploaded/file/Huy/PL%20I%20Thuc%20trang,%20ke%20hoach%20thuc%20hien%20cac%20tieu%20chi%20NTM%20%C4%91en%20nam%202025%20(BH).doc

/Uploaded/file/Huy/PL%20II%20Ke%20hoach%20von%20xa%20NTM%20den%202025%20(BH).pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com