hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kết luận số 24-KL-TU
Ngày ban hành 27/04/2016
Người ký Ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy
Trích yếu Kết luận số 24-KL-TU ngày 27/4/2016 v/v Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/04/2016
Tài liệu đính kèm KL_24_KL-TU
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com