hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1847/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh V/v ủy quyền cho UBND cấp huyện danh mục dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
2 Thông báo số 198/TB-UBND 14/06/2018 Thông báo số 198/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
3 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ 12/06/2018 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
4 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2018 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh V/v rà soát những khu vực cần phải di dời trụ điện khi mở đường, những khu vực điện áp yếu cần nâng cấp và các vùng "lõm" điện trong xây dựng NTM
5 Quyết định số 1640/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh V/v phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt KHTH Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
6 Công văn số 2646/UBND-KTTH 24/05/2018 Công văn số 2646/UBND-KTTH ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn NSTW và TPCP năm 2017 sang năm 2018
7 Quyết định số 1615/QĐ-UBND 23/05/2018 Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 1599/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
9 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH 21/05/2018 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV và xây dựng kỷ yếu NTM năm 2018
10 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 21/05/2018 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
11 Thông báo số 164/TB-UBND 16/05/2018 Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
12 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM 11/05/2018 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM ngày 11/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
13 Công văn số 2107/UBND-KTN 24/04/2018 Công văn số 2107/UBND-KTN ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh V/v khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước còn tồn đọng
14 Công văn số 800/STC-NS 23/04/2018 Công văn số 800/STC-NS ngày 23/4/2018 của Sở Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung Danh mục phân bổ kinh phí hỗ trợ khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018
15 Quyết định số 09/QĐ-VPĐPNTM 23/04/2018 Quyết định số 09/QĐ-VPĐPNTM ngày 23/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt bổ sung thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 1285/QĐ-UBND 16/04/2018 Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh V/v thành lập Tổ Công tác thực hiện Kế hoạch phát triển HTX tại Quảng Nam giai đoạn 2018-2020
17 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV 12/04/2018 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký thôn xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"giai đoạn 2019-2020
18 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ Về phát triển ngành nghề nông thôn
19 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV 11/04/2018 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV ngày 11/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong phân bổ kinh phí sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
20 Công văn số 1780/UBND-KTN 10/04/2018 Công văn số 1780/UBND-KTN ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh V/v xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com