hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 275/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
2 Quyết định số 279/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 279QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
3 Quyết định số 280/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Châu, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
4 Quyết định số 281/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019
5 Quyết định số 282/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
6 Quyết định số 283/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2019
7 Quyết định số 284/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
8 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 21/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
9 Quyết định số 366/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
10 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 17/01/2020 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 17/01/2020 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
11 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 16/01/2020 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 16/01/2020 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
12 Kế hoạch số 140/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 58/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (đợt 1)
14 Quyết định số 14/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
15 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV 30/12/2019 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
16 Quyết định số 4286/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
17 Kế hoạch số 7809/KH-UBND 27/12/2019 Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
18 Quyết định số 4129/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
19 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
20 Báo cáo số 155/BC-HĐV 17/12/2019 Báo cáo số 155/BC-HĐV ngày 17/12/2019 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tổng hợp kết quả Hội thảo "Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com