hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 847/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc công nhận xã Atiêng, huyện Tây Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2 Quyết định số 846/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc công nhận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
3 Quyết định số 848/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 về việc công nhận xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
4 Quyết định số 849/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 về việc công nhận xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
5 Quyết định số 559/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
6 Công văn số 1008/UBND-KTN 01/03/2021 Công văn số 1008/UBND-KTN ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh V/v không xây dựng NTM đối với các xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương, thị xã Điện Bàn
7 Quyết định số 531/QĐ-UBND 26/02/2021 Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Đào, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2020
8 Quyết định số 532/QĐ-UBND 26/02/2021 Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Phục, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2020
9 Quyết định số 533/QĐ-UBND 26/02/2021 Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Phục, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2020
10 Quyết định số 534/QĐ-UBND 26/02/2021 Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My đạt chuẩn NTM năm 2020
11 Quyết định số 522/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 524/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
13 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 454/QĐ-UBND 08/02/2021 Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
15 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV 04/02/2021 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát, bổ sung số liệu xây dựng Đề án hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Đề án cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
16 Thông báo số 42/TB-UBND 03/02/2021 Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
17 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 02/02/2021 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 02/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
18 Quyết định số 12/QĐ-BCĐ 01/02/2021 Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Thông báo số 37/TB-UBND 19/01/2021 Thông báo số 37/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
20 Thông báo số 14/TB-UBND 18/01/2021 Thông báo số 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com