hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 6122/KH-UBND 19/10/2020 Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 2840/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2)
3 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Hải, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
4 Quyết định số 2706/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
5 Quyết định số 2707/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020
6 Quyết định số 2708/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020
7 Quyết định số 2709/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020
8 Quyết định số 2704/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Cẩm Kiem, thành phố Hội An đạt chuẩn NTM năm 2020
9 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV 28/09/2020 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV ngày 28/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 và tổng kết giai đoạn 2016-2020
10 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH 16/09/2020 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH ngày 16/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia viết bài Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 2532/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
12 Quyết định số 2498/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận danh hiệu nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam
13 Thông báo số 345/TB-UBND 09/09/2020 Thông báo số 345/TB-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021
14 Quyết định số 2480/QĐ-UBND 09/09/2020 Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh thông tin tặng thưởng
15 Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2020 Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tổ chức thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã theo Kế hoạch số 05 của BCĐ tỉnh
16 Quyết định số 2456/QĐ-UBND 05/09/2020 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 của UBND tỉnh V/v chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh
17 Công văn số 5179/UBND-KGVX 05/09/2020 Công văn số 5179/UBND-KGVX ngày 05/9/2020 của UBND tỉnh V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
18 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
19 Quyết định số 2354/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày27/8/2020 của UBND tỉnh Về tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2019
20 Quyết định số 2372/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh V/v kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com