hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phân bổ hơn 84 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (08/05/2020)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1224 /QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại) cho các đơn vị, địa phương, với tổng số tiền: 84,6 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ, số tiền: 30,7 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ 40 thôn thuộc 08 xã trong phạm vi triển khai Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 28/12/2018 (bình quân 767.500.000 đồng/thôn).

Phân bổ, số tiền: 38,9 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Phân bổ 15 tỷ đồng cho UBND huyện Duy Xuyên để thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tổng vốn ngân sách Trung ương được phân bổ kế hoạch năm 2020 để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư của công trình, dự án theo quy định. Phân bổ chi tiết nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách địa phương (huyện, xã), huy động, lồng ghép ngân sách HTX, đóng góp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp… cho các danh mục dự án cụ thể theo tỷ lệ vốn đối ứng tại các Quyết định: số 59/QĐ-UBND ngày 05/01/2017, số 1198/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan.

Đồng thời, báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để theo dõi, giám sát và báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

UBND cấp xã hoặc HTX có đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, giám sát quá trình thi công xây dựng và quản lý sử dụng sau khi công trình hoàn thành; đảm bảo theo nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 80% tổng mức đầu tư của mỗi hạng mục dự án; ngân sách địa phương, ngân sách HTX, các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm tối thiểu 20% tổng mức đầu tư mỗi hạng mục của dự án; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành dự án, giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ các dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 3 chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; hướng dẫn các Hợp tác xã hạch toán nguồn ngân sách, ghi tăng tài sản vốn ngân sách đối với phần đầu tư hình thành tài sản cố định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi theo đúng quy định hiện hành.

Thúy Hằng

Lượt xem:  234 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/