hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (13/05/2024)
UBND tỉnh ban hành công văn, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành phụ trách đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Huyện Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, việc thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao tương đối chậm, bình quân đạt khoảng 4/9 tiêu chí NTM cấp huyện trong khi thời gian còn lại để thực hiện mục tiêu giai đoạn 2021-2025 không còn nhiều, khả năng khó đạt mục tiêu huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Để có cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí NTM tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện liên quan rà soát, báo cáo các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do Sở, ngành mình phụ trách ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (gồm các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành và Tiên Phước), trong đó cần nêu rõ kết quả đạt được từng chỉ tiêu, tiêu chí đến nay, những chỉ tiêu, nội dung chưa đạt (cần nêu rõ chưa đạt vì lý do gì) và đề xuất giải pháp, lộ trình, trách nhiệm của địa phương, của ngành trong hỗ trợ để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu vượt thẩm quyền) và nhận định khả năng đạt được hay không? tiêu chí do ngành mình phụ trách theo lộ trình đã đề ra tại khoản 5 mục II Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành mình phụ trách của các huyện nêu trên về UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (qua Q.office Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 31/5/2024.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành và Tiên Phước trên cơ sở Bộ tiêu chí NTM cấp huyện/huyện NTM nâng cao tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 19/4/2024, Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn liên quan phối hợp với các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM để báo cáo kết quả và giải pháp, lộ trình thực hiện theo lộ trình đã đề ra.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trên cơ sở báo cáo của các Sở, ngành, có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, xây dựng báo cáo chung và đề xuất các giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý; trường hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cho chủ trương chỉ đạo nhằm phấn đấu đạt mục tiêu huyện NTM, huyện NTM nâng cao đã đề ra.

 

THÚY HẰNG

Lượt xem:  94 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com