hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (01/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua các Sở, ngành và địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo nội dung phân công, phân cấp tại Quyết định số 758/QĐUBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ trên chưa thật sự quyết liệt; các cấp ủy Đảng và chính quyền một số địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi còn có biểu hiện xem nhẹ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nên nhiều cơ sở không được thống kê, thẩm định xếp loại, thẩm định đánh giá định kỳ theo quy định; nhiều cơ sở chưa được kiểm tra, ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; một số địa phương chưa triển khai thực hiện đầy đủ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành: Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 18/02/2022; Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 10/02/2023 về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 2400/KH-UBND ngày 21/4/2023 về thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đối với các địa phương chưa thực hiện).

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế để đáp ứng đối với yêu cầu trưởng đoàn, thành viên đoàn thẩm định.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các cơ sở thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản vào phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa phương thực hiện ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn sau khi ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo thẩm quyền.

Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn khi tham gia các đoàn thẩm định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi trồng, khai thác, thu mua, sơ chế thủy sản.

Chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường để thu thập thông tin, điều tra, xác minh, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh hóa chất, kháng sinh cấm trong sản xuất nông nghiệp.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành: Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản, tàu cá, cảng cá đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp ngăn chặn, xác minh, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp.

Tiếp nhận và xử lý các phản ánh về việc vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản, mua bán thuốc thú y thủy sản và hóa chất cấm sử dụng.

Tổng hợp báo cáo công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TTBNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện đạt kết quả.

 

Dương Oanh

Lượt xem:  81 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com