hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế (25/04/2024)
Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 15 thành viên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Tiếp- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Trần Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau: Chỉ đạo xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật;

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành công việc.

Cục Thuế tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, làm đầu mối phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm chủ trì, phối hợp tổng kết, đánh giá tình hình thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện. Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo, điều hành công việc khi được Trưởng Ban ủy quyền. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thuế tỉnh để chỉ đạo, điều hành công việc;

Văn phòng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh đặt tại Cục Thuế tỉnh. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định;

Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hành động về tăng thu, chống thất thu ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý;

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tại địa phương để triển khai thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn.

THANH KÔNG

Lượt xem:  63 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com