hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 (24/01/2022)
Ngày 21/1, UBND tỉnh vừa ban hành công văn 485 yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình OCOP năm 2022.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai toàn diện các nội dung Chương trình OCOP năm 2022; tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được duyệt. Khẩn trương rà soát, lựa chọn, lập danh sách các chủ thể, sản phẩm được các địa phương đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. Tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành (bao gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường,...) đến các huyện, thị xã, thành phố để tư vấn, hướng dẫn cho cán bộ, chủ thể sản xuất về phát triển, hoàn thiện sản phẩm, các nội dung liên quan khác của Chu trình OCOP.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông, quảng bá, chú ý đa dạng về hình thức, trong đó, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch lắp đặt một số Pano ngoài trời để quảng bá về Chương trình OCOP; công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn triển khai Chu trình OCOP thường niên; tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm ở cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP.  Xây dựng, nâng cấp, bảo trì Website OCOP Quảng Nam theo hướng tập trung cho công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành, quảng bá sản phẩm OCOP; nghiên cứu đề xuất xây dựng phần mềm quản lý, lưu trữ và đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; triển khai các hoạt động khuyến công, thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Năm 2022, xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 02 Hội chợ chuyên ngành về sản phẩm OCOP; trong đó, có ít nhất 01 Hội chợ sản phẩm OCOP tại một trong các thành phố lớn: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP đăng ký, tham gia giới thiệu, phân phối sản phẩm OCOP tại các hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm, các chợ; kết nối, hỗ trợ cho chủ thể bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Sendo, Lazada, Postmart, Voso, sanpham.quangnam.gov.vn. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ phát triển Trung tâm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có nhà đầu tư) theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các địa phương, chủ thể OCOP các nội dung về phát triển thương hiệu; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (xây dựng và quản lý hệ thống chất lượng tiên tiến, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở); hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; đăng ký mã số, mã vạch; tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chỉ dẫn địa lý... 

Phối hợp với Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tổ chức các hoạt động, sự kiện, diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội đầu tư,…); tư vấn khởi nghiệp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng hệ thống đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình; giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, được công nhận tích cực đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất nắm chắc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...; hướng dẫn đăng ký công bố chất lượng sản phẩm và các quy định khác của ngành Y tế liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP, thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra về nội dung này. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền; hướng dẫn đưa các giá trị văn hóa, đặc thù của địa phương vào các sản phẩm OCOP, để phát triển thành các sản phẩm đặc trưng của địa phương; quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch. Tư vấn, định hướng, hỗ trợ một số sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch tích cực tham gia Chương trình OCOP; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ngành du lịch đã được UBND tỉnh công nhận các hạng sao OCOP. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tư vấn, hướng dẫn các địa phương, chủ thể sản xuất lập hồ sơ minh chứng và đánh giá sản phẩm thuộc nhóm ngành Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch theo Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ, tư vấn xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các chủ thể sản xuất về thực hiện các quy định của Nhà nước đối với môi trường; hướng dẫn xây dựng các hồ sơ liên quan về bảo vệ môi trường trong sản x8. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; hỗ trợ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, trong phát triển sản phẩm và bán sản phẩm OCOP.uất.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ, bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn được giao theo đúng quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, kịp thời đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh giao, không để tình trạng địa phương này không giải ngân hết, trong khi địa phương khác có nhu cầu nhưng không có kinh phí thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; hỗ trợ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, trong phát triển sản phẩm và bán sản phẩm OCOP.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp nông thôn mới Trung ương năm 2022 (nếu có) để hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP gắn với Chương trình nông thôn mới. 

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông về Chương trình OCOP, đặc biệt tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận; những gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong Chương trình OCOP.

UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn Bộ máy chỉ đạo, điều hành; giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chương trình OCOP tại cấp huyện; bố trí cán bộ tham mưu, giúp việc theo hướng “chuyên nghiệp, tận tâm và hiểu biết”. Khẩn trương tổ chức rà soát, định hướng cho các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia năm 2022 theo hướng vừa chú trọng phát triển sản phẩm mới, đồng thời phải chú trọng nâng cấp sản phẩm hiện có, không chạy theo số lượng, sản xuất phải lấy thị trường làm mục tiêu phát triển. 

Ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 ở cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn chủ thể thực hiện; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, hoàn thiện sản phẩm; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh;…

TD

Lượt xem:  215 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/