hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (08/10/2019)
Ngày 7/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5967/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động  an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các địa phương chưa thực hiện). Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh theo phân cấp (đối với các địa phương chưa thực hiện). Trên cơ sở các chuỗi sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh đã triển khai thí điểm, các địa phương có kế hoạch nhân rộng để có cơ sở đánh giá tổng thể mô hình và xây dựng cơ chế hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế khẩn trương thống kê, tổ chức thẩm định xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản vào phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ký Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho UBND xã, phường, thị trấn theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bám sát các văn bản hướng dẫn của các đơn vị chuyên ngành để triển khai thực hiện Nghị định 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. Hằng năm cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn phụ trách; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực được phân công.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, chú trọng thanh tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện mô hình thí điểm các chuỗi sản phẩm an toàn để xây dựng cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến huyện, tuyến xã theo phân cấp; báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo và xem xét, xử lý trách nhiệm các địa phương, đơn vị không triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị định 15/2018 ngày 02/02/2018 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam làm đầu mối theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp và tham mưu báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Cục chuyên ngành theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  213 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/