hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM (19/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5883/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện , thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương xử lý, báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM với các nội dung.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo phân cấp; căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 để rà soát, phân loại, đánh giá chính xác tình hình, kết quả xử lý nợ động XDCB thuộc Chương trình; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trước ngày 23/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, các chế độ báo cáo theo quy định và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh các nội dung: Theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện phân loại, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình theo quy định và thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định; Tham mưu UBND tỉnh cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình theo phân cấp; Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình; văn bản tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 27/10/2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  176 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay