hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phú Ninh phấn đấu 100% số xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông (28/06/2023)
UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện năm 2023.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu trọng tâm trong năm 2023: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số; trên 80% hồ sơ công việc cấp huyện và trên 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% xã nông thôn mới năm 2023 đạt chuẩn Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. 100% số xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; đạt chỉ tiêu 15.1, 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Duy trì, nâng cao chất lượng chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thôn thông minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025; phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí mô hình thôn thông minh tại thôn Tân Phú, xã Tam Phước và thôn Phước Lộc, xã Tam Thái. Thực hiện mô hình xã NTM thông minh về văn hóa đối với xã Tam Phước. 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo các cấp triển khai các nội dung, nhiệm vụ đề ra phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và xã. Thông qua việc triển khai Chương trình chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình nông thôn mới thông minh; nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới bền vững. Quán triệt đầy đủ, sâu rộng nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số trong xây dựng NTM. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

 

Dương Oanh

Lượt xem:  374 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com