hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh triển khai thực hiện để Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống (29/09/2022)
Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển KTV, KTTT, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án 548) của huyện Tiên Phước diễn ra vào ngày 24/12/2020 thì vào ngày 06/01/2021, UBND tỉnh có Công văn số 76/UBND-KTN về việc đẩy mạnh phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh, trong đó đã chỉ đạo:
- UBND cấp huyện “Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Tiên Phước để chủ động xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển dược liệu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với thực tế từng địa phương để thực hiện; lưu ý, tập trung vào các cây, con đặc trưng, có lợi thế, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.”
- Sở Nông nghiệp và PTNT “Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết.”

Vào ngày 29/9/2021, tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở đó, ngày 17/11/2021, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3361/QĐ – UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  Nghị quyết có 13 nội dung hỗ trợ (với 09 nội dung hỗ trợ chung, 02 nội dung hỗ trợ riêng KTV và 02 nội dung hỗ trợ KTTT). Ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ hằng năm là khoảng 50 tỷ đồng/năm; ngoài ra ngân sách huyện, vốn lồng ghép, vốn từ chủ vườn, chủ trang trại và nguồn vốn hợp pháp khác được bổ sung để khuyến khích phát triển.

Năm 2022, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, 16 địa phương, đơn vị đã được bố trí 50 tỷ đồng, hiện các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện. Kế hoạch năm 2023, dự kiến tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí 50 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Hy vọng với sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ phía nhà nước, hộ dân trên địa bàn tỉnh có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Nguyên Phạm

Nguyên Phạm

Lượt xem:  806 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com