hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

1. Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2. Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3. Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh
4. Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh

Huyện, Thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

huyện phú ninh       huyện điện bàn

Huyện Phú Ninh

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 31/3/2016

Thị xã Điện Bàn

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 29/3/2016

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com