hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (27/05/2020)
Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2821/UBND-KTN yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.

Theo đó, đối với cơ quan công sở, phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong năm. Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt quy định thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể người lao động, bổ sung nội dung thực hiện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng đối với mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện; theo đó, có kế hoạch khả thi tiết kiệm tối thiểu 20% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với các hoạt động chiếu sáng. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đối với mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp;…

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ quan điện lực cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

Ban hành và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao;…

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại. Thẩm định hồ sơ liên quan thiết bị nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới điện chiếu sáng, điện quản cáo, … theo yêu cầu tiết kiệm năng lượng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong phạm vi quản lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở;…

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và đơn vị liên quan xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện. Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng, chuyên mục thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và bổ sung các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo các Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về tiết kiệm điện để nhân dân thực hiện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;…

Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện. Tích cực thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước. Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

Đồng thời, chỉ đạo các điện lực khu vực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; phối hợp UBND cấp xã, phường, thị trấn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các khách hàng sử dụng điện thực hiện tiết kiệm điện theo quy định.

File đính kèm: Công văn 2821/UBND-KTN

TD

Lượt xem:  375 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/