hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (29/08/2019)
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, hợp “ý Đảng, lòng dân” của Đảng và Nhà nước ta, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thu được những kết quả quan trọng. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng bộ máy quản lý; công tác tuyên truyền vận động; huy động sự đóng góp của nhân dân; công tác đào tạo, tập huấn, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, lập quy hoạch, xây dựng đề án đến công tác triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đã được triển khai nghiêm túc tạo được sự đồng tình của nhân dân.
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình đã không ngừng nỗ lực, tích cực chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Nhờ đó, Chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đã có 12/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,9 tiêu chí /xã, không có xã nào đạt dưới 08 tiêu chí; 07 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gồm các thôn: Linh Cang, xã Bình Phú; Kế Xuyên I xã Bình Trung; Bình Trúc I xã Bình Sa; Vinh Nam xã Bình Trị; Vân Tây xã Bình Triều, thôn Liễu Thạnh xã Bình Nguyên và thôn Đồng Dương xã Bình Định Bắc. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế như: Chất lượng xây dựng NTM ở một số địa phương chưa cao, thiếu bền vững, nhất là các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh,... Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chất lượng còn chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; đời sống vật chất, tinh thần người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn thấp; sản xuất nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính liên kết; cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Việc giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM chậm, nguồn lực đầu tư hạn chế, công tác khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư còn khó khăn. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách còn thấp; tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. 
 
Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do: Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của chương trình cũng như vai trò của chủ thể người dân và cộng đồng; chưa tập trung quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban quản lý một số xã chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế, chưa có cơ chế, chính sách đột phá thu hút nguồn lực của xã hội; việc áp dụng, vận dụng và lồng ghép các nguồn lực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, việc giải ngân, quyết toán còn chậm... 
 
Trong thời gian tới, huyện Thăng Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM, phấn đấu hết năm 2020 đạt được các mục tiêu: xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM: Bình Phục, Bình Đào, Bình Hải; xây dựng 01 xã Bình Phú đạt xã NTM nâng cao; công nhận lại 05 xã đạt chuẩn NTM: Bình Giang, Bình Quý, Bình An, Bình Chánh, Bình Định Bắc; xây dựng 11 thôn đạt “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; các xã đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Vì vậy, huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian đến:
 
Các tuyến GTNT được chú trọng đầu tư ở các xã NTM trên địa bàn huyện 
 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình NTM cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với phương châm “xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân, đặc biệt là tuyên truyền cho mỗi người dân khu vực nông thôn nhận thức rõ vai trò chủ thể, hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện Chương trình NTM. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”“Dân vận khéo”“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”
     
2. Tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch và tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 2016- 2020 theo tiến độ đề ra; tập trung xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM để phấn đấu xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tập trung xây dựng “khu dân cư NTM kiểu mẫu” đúng thực chất, bền vững và nhân rộng ra toàn xã.
    
3. Tập trung giải ngân các nguồn vốn đã bố trí; huy động, lồng ghép, ưu tiên các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu Chương trình NTM; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM. Xây dựng NTM bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích và không để nợ đọng; chú trọng đến các tiêu chí về đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Xây dựng NTM phải gắn kết chặt với Chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn huyện.
    
4. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình phương thức sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Thực hiện tốt việc tích tụ, tập trung ruộng đất để tạo chuyển biến căn bản về tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực. Tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. 
    
5. Tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM. 
    
6. Tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu. 
    
Tin rằng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân trên địa bàn, sẽ tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, góp phần hoàn thành mục tiêu của chương trình theo kế hoạch đề ra.

Theo thangbinh.gov.vn

Lượt xem:  543 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/