hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (24/03/2020)
Để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giao trong thực hiện Chương trình NTM, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

Đối với thực hiện mục tiêu đạt chuẩn ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 và huyện NTM: Duy Xuyên, Phú Ninh: Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương nội dung đánh giá, xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019; Riêng xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, xã mới được sáp nhập từ xã Quế Cường và xã Phú Thọ, đề nghị các Sở, Ban, ngành cần có hướng dẫn đánh giá các tiêu chí NTM trên diện tích, dân số ở xã mới để bảo đảm đúng quy định và đặc thù của địa phương sáp nhập xãđồng thời, tổ chức làm việc trực tiếp các xã, huyện để hướng dẫn, kiểm tra tiến độ, rà soát hồ sơ minh chứng, kịp thời phát hiện và đề nghị địa phương hoàn chỉnh, bổ sung, hạn chế trường hợp đến khi thẩm định mới đề nghị địa phương khắc phục.

Riêng đối với tiêu chí về điện (đối với xã NTM và huyện NTM) và tiêu chí thủy lợi huyện NTM, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam có kế hoạch rà soát, hỗ trợ đầu tư để các xã, huyện NTM nêu trên hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 cho các xã để thực hiện (bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp); chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các Sở, Ban, ngành để hỗ trợ, hướng dẫn các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 thực hiện theo thời gian đã đề ra; tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm tra xã NTM theo quy định để lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 30/6/2020; quan tâm chỉ đạo các xã cơ cấu nhân sự nữ trong Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 để dự nguồn bố trí ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở xã sau Đại hội để bảo đảm đạt chuẩn nội dung bình đẳng giới trong chỉ tiêu 18.6 của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, làm cơ sở để thẩm định, công nhận đạt chuẩn xã NTM; bố trí nguồn lực hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 để xử lý nợ đọng, không trình công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM nếu còn nợ đọng trái quy định hoặc chưa có dự nguồn để trả nợ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện quan tâm có kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, làm cơ sở để lập hồ sơ trình xét, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM trước tháng 6/2020.

Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để phù hợp với Luật Quy hoạch, quy hoạch vùng cấp huyện và quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định số lượng xã cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2020 để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện. Sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư của Bộ Xây dựng để các địa phương có cơ sở thực hiện kế hoạch vốn năm 2020. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình thuộc Chương trình NTM theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bổ sung thêm nguồn lực cho Chương trình NTM theo chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 947/UBND-KTTH ngày 27/02/2020, trong đó chú ý bổ sung đủ vốn cho xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, huyện NTM: Duy Xuyên, Phú Ninh và các thôn thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn, nhằm thực hiện đạt mục tiêu Chương trình NTM năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; sớm trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ vốn kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2019-2022 cho huyện Tiên Phước để đảm bảo đạt chuẩn huyện NTM theo lộ trình đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sớm tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng cho UBND cấp xã để thực hiện các nguồn vốn trong Chương trình NTM và các nguồn vốn khác.

Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho các địa phương để đầu tư nâng cấp thiết bị, hạ tầng mạng để thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng, trong đó ưu tiên hỗ trợ ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Sở Công Thương sớm đề xuất lộ trình đầu tư, cơ chế, nội dung, mức hỗ trợ và thủ tục đầu tư khi di dời trụ điện, trụ viễn thông, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; khẩn trương rà soát lại các khu vực miền núi, các thôn chưa có điện (những khu vực trước đây Tổng Công ty Điện lực Miền Trung dự kiến đầu tư, nay không đầu tư) để xây dựng dự án, báo cáo UBND tỉnh lộ trình, danh mục ưu tiên đầu tư để bố trí vốn ngân sách hằng năm của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các Sở, Ban, ngành liên quan xem xét, xử lý các vướng mắc về đất đai trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện các tiêu chí NTM của các xã nằm trong phạm vi quy hoạch của Khu Kinh tế mở Chu Lai (như xã Bình Hải, Bình Đào - huyện Thăng Bình; xã Tam Anh Bắc, Tam Hải, Tam Tiến - huyện Núi Thành,...); đồng thời cung cấp bản sao các hồ sơ nghĩa trang nhân dân thuộc các xã có liên quan trong địa bàn quản lý của Khu Kinh tế mở Chu Lai để các địa phương có cơ sở xác lập hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 17.4 về Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Đề nghị UBND cấp huyện cử cán bộ có liên quan liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai để được hướng dẫn, giải quyết. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chậm nhất trong tháng 4/2020 phải hoàn thành. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc và thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, kể cả vướng mắc (nếu có) về UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Xem chi tiết tại đây: công văn

TD

Lượt xem:  203 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/