hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (16/09/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Thành phố Tam Kỳ.

Chương trình hành động hướng tới mục tiêu đến năm 2025: Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 34%, công nghiệp xây dựng 31%, dịch vụ chiếm 35%. Lao động qua đào tạo đạt 70-75%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm khoảng 35%. Tăng tỷ lệ lao động kỹ thuật lên khoảng 43 - 45%, hướng vào các lĩnh vực các sản phẩm mà tỉnh có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.

Phấn đấu tăng thu nội địa bình quân hằng năm từ 10-15%. Cơ cấu lại chi ngân sách địa phương đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng tiền, tài sản và ngân sách nhà nước; đảm bảo dư nợ vay của tỉnh ở mức an toàn, bền vững. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý nợ đọng thuế, giảm tỉ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Huy động các nguồn lực, đảm bảo tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 28-30% GRDP; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; kiểm soát nợ xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu; phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1% tổng dư nợ.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố  kiểm kê, đánh giá nguồn lực đơn vị làm cơ sở xây dựng quy hoạch tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; kế hoạch tài chính năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, 05 năm của tỉnh Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực hiện có, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện, bền vững.

Xây dựng bộ máy chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo lộ trình phù hợp, hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững; điều chỉnh cơ cấu nội bộ các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế theo hướng chú trọng ưu tiên những ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế động lực, mang tính đột phá, có sức tác động và lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế khác.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự chuyển biến thực chất trong từng ngành, lĩnh vực.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng, phát huy hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế xã hội.

Bảo tồn các Di sản văn hóa, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường du lịch; tạo nhiều việc làm, gắn kết phát triển thành thị và nông thôn. Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao mức sống dân cư, giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 5 tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở định hướng, cân đối và phân bổ nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Thúy Hằng

Lượt xem:  223 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/