hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phân bổ gần 39 tỷ đồng hỗ trợ thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) (14/08/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2536 /QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 2).

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND thống nhất phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) cho các đơn vị, địa phương, với tổng kinh phí 38,8 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ 20 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ 40 thôn thuộc 08 xã trong phạm vi triển khai Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh (bình quân 500 triệu đồng/thôn).

Phân bổ 3,8 tỷ đồng cho huyện Núi Thành để thực hiện mô hình cấp nước uống cho trường học và trạm y tế (xã Tam Hải) và mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (liên xã Tam Quang và xã đảo Tam Hải) theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020.

Phân bổ 15 tỷ đồng cho các địa phương, để hỗ trợ cho HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, hiệu quả; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. Căn cứ tổng vốn ngân sách Trung ương được phân bổ kế hoạch năm 2019, tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với toàn bộ danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo cơ chế đặc thù theo đúng quy định tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017, Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định liên quan.

Đối với các dự án không đáp ứng các tiêu chí được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

Phân bổ chi tiết nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách địa phương (huyện, xã), huy động, lồng ghép ngân sách HTX, đóng góp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp… cho các danh mục dự án cụ thể theo tỷ lệ vốn đối ứng tại các Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 05/01/2017, Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời báo cáo kết quả kế hoạch vốn, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đến các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Liên minh HTX tỉnh để theo dõi, giám sát và báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành trung ương theo quy định.

UBND cấp xã hoặc HTX có đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư thực hiện dự án hỗ trợ hạ tầng Hợp tác xã và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, giám sát quá trình thi công xây dựng và quản lý sử dụng sau khi công trình hoàn thành; đảm bảo theo nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 80% tổng mức đầu tư của mỗi hạng mục dự án; ngân sách địa phương, ngân sách HTX, các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm tối thiểu 20% tổng mức đầu tư mỗi hạng mục của dự án; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành dự án, giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ các dự án theo quy định .

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và công khai đến Đại hội xã viên các Hợp tác xã; hướng dẫn các Hợp tác xã hạch toán nguồn ngân sách, ghi tăng tài sản vốn ngân sách đối với phần đầu tư hình thành tài sản cố định.

 

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  155 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/