hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (01/08/2018)
Để giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 đúng yêu cầu về tiến độ, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đã để chậm giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí, đồng thời tập trung hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình.

Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc UBND các xã và các đơn vị được giao vốn (vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình trong 2018 tập trung xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án trước ngày 31/01/2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1016/UBND-KTTH ngày 01/3/2018. Đến ngày 10/12/2018, nếu các xã và các đơn vị được giao kế hoạch vốn chưa có hồ sơ nghiệm thu khối lượng thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn theo quy định, UBND cấp huyện rà soát, xử lý quyết định điều chuyển kế hoạch vốn để đảm bảo khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao.

Rà soát, điều chỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và các Phòng, ban liên quan cử cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2018 (thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, mở mã số, giao vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu…) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1016/UBND-KTTH ngày 01/3/2018; hướng dẫn các xã thực hiện quyết toán công trình đã hoàn thành và thanh toán các nguồn vốn được giao, nhất là nguồn kinh phí sự nghiệp (chú trọng nội dung phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, khu dân cư NTM kiểu mẫu,…). Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng thi công xây dựng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các quy định hiện hành để hướng dẫn các địa phương lập dự toán, hồ sơ xây dựng công trình đặc thù theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4033/UBND-KTN ngày 23/7/2018.

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắc trong thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 1 xã theo đề xuất của Văn phòng điều phối nông thôn mới tại Báo cáo số 38/BC-VPĐPNTM ngày 18/7/2018. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ giải ngân và đề xuất xử lý các tồn tại cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành (là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh): theo dõi, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa bàn được phân công phụ trách để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao trong năm 2018; tổng hợp các vướng mắc (nếu có) báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối) để theo dõi, chỉ đạo./.

Thùy Dung

Lượt xem:  237 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay