hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (12/04/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1816/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, Ban ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính thiết lập trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và UBND cấp huyện lập chuyên mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH trên trang thông tin điện tử để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3879/UBND-KTTH ngày 26/7/2017; trong đó lưu ý tạo lập đầy đủ các chuyên mục chi tiết theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 như: dự toán NSĐP trình HĐND; dự toán NSĐP đã được HĐND tỉnh quyết định; tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); quyết toán NSĐP đã được HĐND phê duyệt; tổng hợp tình hình công khai ngân sách. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định về nội dung, hình thức, thời điểm công khai và cập nhật ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách của đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện công khai ngân sách theo quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  222 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay