hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xây dựng đời sống văn hóa là yếu tố quan trọng là nền tảng cơ bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới (15/08/2014)
Xây dựng đời sống văn hóa là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ngày 16 tháng 7 năm 1998, Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghị quyết nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn để xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó có giải pháp đầu tiên là: Mở rộng cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 Cùng với cả nước Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Thăng Bình đã tác động tích cực, sâu sắc, toàn diện đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nội dụng về xây dựng đời sống văn hóa được cụ thể trong 2 tiêu chí số 6 và số 16 về “văn hóa và thiết chế văn hóa”. Ngoài ra các nội dung khác đều nằm trong các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế và từng bước phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”,… Công tác xây dựng đời sống văn hóa là nền móng cơ bản, vững chắc trong việc phối hợp thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới- Toàn bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều có trong nội dung hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Do vậy, việc phát động xây dựng nông thôn mới phải có nền móng cơ bản của việc xây dựng đời sống văn hóa- “Nền móng” này được Đảng và Nhà nước ta xác lập từ năm 1946 bằng “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA” và được khẳng định tại Nghị quyết TW5 (khóa VIII) ngày 16/7/1998.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ra đời đã đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ phát triển và hội nhập, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 04 nhóm giải pháp lớn trong Nghị quyết TW5 (khóa VIII). Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở được thành lập, củng cố, ban hành Quy chế hoạt động theo chức năng. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, Huyện ủy Thăng Bình ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HU về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thăng Bình giai đoạn 2008- 2015, từ đó các cấp, các ngành trong huyện có sự tập trung cao để thực hiện tốt các nội dụng của phong trào và đã đạt được những kết quả quan trọng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng, phong trào ngày càng được phát triển. Tính đến hết năm 2013, cả huyện có 36.270 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 75.3%; 32 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 24.24%; 169 tộc họ phát động xây dựng tộc họ văn hóa, trong đó có 61 tộc đạt danh hiệu “Tộc văn hóa”, đạt tỷ lệ 22.67%; 139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 82.25%. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 05 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, 03 xã đạt từ 08 đến 09 tiêu chí, 06 xã đạt từ 06 đến 07 tiêu chí, 07 xã đạt từ 03 đến 05 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay về việc xây dựng văn hóa nông thôn mới theo tiêu chí 06 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới đối với thực tế ở huyện Thăng Bình của chúng ta là rất khó thực hiện. Đặc biệt là tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa. Thủ tướng Chính phủ quy định các xã xây dựng nông thôn mới phải có Nhà văn hóa và Khu thể thao đạt chuẩn của Bộ VH, TT & DL, 100% thôn trong xã có Nhà văn hóa- Khu thể thao đạt quy định của Bộ VH, TT & DL. Vì vậy đến nay trong toàn huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí 06 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2013 có 01 xã đạt tiêu chí 16 về “văn hóa” là xã Bình Chánh. Nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều xã không đạt tiêu chí 16 là vì vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên nhiều thôn không đủ tiêu chuẩn để công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU (khóa XVIII) về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thăng Bình giai đoạn 2008- 2015. Hội nghị sẽ tập trung phân tích, đánh giá 05 năm chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa tên địa bàn huyện, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam xứng đáng với tầm vóc dân tộc và thời đại.
 
Theo thangbinh.gov.vn
 

Lượt xem:  2,129 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/