hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Danh sách các xã đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

TT

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CỦA UBND TỈNH

TỔNG CỘNG

62 xã

 

I

TAM KỲ (02 xã)

 

 

1

 

Tam Thăng

Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

 

Tam Ngọc

Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

II

HỘI AN (02 xã)

 

 

1

 

Cẩm Hà

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

2

 

Cẩm Thanh

Quyết định số 4945/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

III

ĐIỆN BÀN (13 xã)

 

 

1

 

Điện Phong

Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Điện Trung

Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

3

 

Điện Quang

Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

4

 

Điện Thọ

Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

5

 

Điện Hồng

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

6

 

Điện Thắng Trung

Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

7

 

Điện Hòa

Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

8

 

Điện Phước

Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

9

 

Điện Thắng Bắc

Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

10

 

Điện Thắng Nam

Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

11

 

Điện Tiến

Quyết định số 4553/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

12

 

Điện Phương

Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

13

 

Điện Minh

Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

IV

PHÚ NINH (10 xã)

 

 

1

 

Tam Thành

Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Tam An

Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

3

 

Tam Phước

Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

4

 

Tam Đàn

Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

5

 

Tam Dân

Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

6

 

Tam Vinh

Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

7

 

Tam Thái

Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

8

 

Tam Đại

Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

9

 

Tam Lãnh

Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

10

 

Tam Lộc

Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

V

THĂNG BÌNH (07 xã)

 

 

1

 

Bình Tú

Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Bình Giang

Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

3

 

Bình Quý

Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

4

 

Bình Định Bắc

Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

5

 

Bình An

Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

6

 

Bình Chánh

Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

7

 

Bình Định Nam

Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

VI

DUY XUYÊN (04 xã)

 

 

1

 

Duy Hòa

Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

 

Duy Sơn

Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

3

 

Duy Trinh

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

4

 

Duy Phước

Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

VII

ĐẠI LỘC (07 xã)

 

 

1

 

Đại Hiệp

Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Đại Hồng

Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

3

 

Đại An

Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

4

 

Đại Phong

Quyết định số 4775/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

5

 

Đại Minh

Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

6

 

Đại Cường

Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

7

 

Đại Hòa

Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

VIII

QUẾ SƠN (03 xã)

 

 

1

 

Hương An*

Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Quế Xuân 1

Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

3

 

Quế Long

Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

IX

NÚI THÀNH (04 xã)

 

 

1

 

Tam Hòa

Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

2

 

Tam Xuân 2

Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

3

 

Tam Xuân 1

Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

4

 

Tam Mỹ Đông

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

X

HIỆP ĐỨC (03 xã)

 

 

1

 

Quế Bình

Quyết định số 4778/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

2

 

Quế Thọ

Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

3

 

Bình Lâm

Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XI

TIÊN PHƯỚC (03 xã)

 

 

1

 

Tiên Phong

Quyết định số 4449/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

 

Tiên Sơn

Quyết định số 4947/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

3

 

Tiên Cảnh

Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XII

TÂY GIANG (02 xã)

 

 

1

 

Anông

Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

 

Lăng

Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XIII

ĐÔNG GIANG (01 xã)

 

 

1

 

Ba

Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

XIV

BẮC TRÀ MY (01 xã)

 

 

1

 

Trà Dương

Quyết định số 4938/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

báo phụ nữ kho game hay