hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

1. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2. Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Danh sách các xã đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

 

TT

HUYỆN, THỊ XÃ, TP

TÊN XÃ

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

NĂM 2014 (10 xã)

I

ĐIỆN BÀN (03 xã)

1

Điện Quang

Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

Điện Trung

Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

3

Điện Phong

Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

II

PHÚ NINH (03 xã)

1

Tam Phước

Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

2

Tam An

Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

3

Tam Thành

Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

III

THĂNG BÌNH (01 xã)

1

Bình Tú

Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

IV

ĐẠI LỘC (01 xã)

1

Đại Hiệp

Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

V

QUẾ SƠN (01 xã)

1

Hương An*

Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

VI

TÂY GIANG(01 xã)

1

Anông

Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

NĂM 2015 (44 xã)

I

TAM KỲ (02 xã)

1

Tam Ngọc

Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 

2

Tam Thăng

Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 

II

HỘI AN (02 xã)

1

Cẩm Thanh

Quyết định số 4945/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

2

Cẩm Hà

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

III

ĐIỆN BÀN (07 xã)

1

Điện Phước

Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

2

Điện Thọ

Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

3

Điện Hồng

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

4

Điện Hòa

Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

5

Điện Thắng Bắc

Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

6

Điện Thắng Trung

Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

7

Điện Thắng Nam

Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

IV

PHÚ NINH (05 xã)

1

Tam Đàn

Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

2

Tam Dân

Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

3

Tam Thái

Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

4

Tam Vinh

Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

5

Tam Đại

Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

V

DUY XUYÊN (04 xã)

1

Duy Sơn

Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

Duy Phước

Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

3

Duy Hòa

Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

4

Duy Trinh

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

VI

THĂNG BÌNH (05 xã)

1

Bình Giang

Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

Bình Chánh

Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

3

Bình Quý

Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

4

Bình Định Bắc

Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

5

Bình An

Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

VII

ĐẠI LỘC (05 xã)

1

Đại Cường

Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

2

Đại Phong

Quyết định số 4775/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

3

Đại Hồng

Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

4

Đại An

Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

5

Đại Minh

Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

VIII

QUẾ SƠN (01 xã)

1

Quế Xuân 1

Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

IX

NÚI THÀNH (04 xã)

1

Tam Xuân 1

Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

2

Tam Xuân 2

Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

3

Tam Hòa

Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

4

Tam Mỹ Đông

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

X

HIỆP ĐỨC (03 xã)

1

Quế Thọ

Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

2

Quế Bình

Quyết định số 4778/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

3

Bình Lâm

Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XI

TIÊN PHƯỚC (03 xã)

1

Tiên Phong

Quyết định số 4449/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

2

Tiên Sơn

Quyết định số 4947/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

3

Tiên Cảnh

Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XII

TÂY GIANG (01 xã)

1

Lăng

Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XIII

ĐÔNG GIANG (01 xã)

1

Ba

Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

XIV

BẮC TRÀ MY (01 xã)

1

Trà Dương

Quyết định số 4938/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

NĂM 2016 (08 xã)

I

ĐIỆN BÀN (03 xã)

1

Điện Minh

Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

2

Điện Phương

Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

3

Điện Tiến

Quyết định số 4553/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

II

PHÚ NINH (02 xã)

1

Tam Lộc

Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

2

Tam Lãnh

Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

III

THĂNG BÌNH (01 xã)

1

Bình Định Nam

Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

IV

ĐẠI LỘC (01 xã)

1

Đại Hòa

Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

V

QUẾ SƠN (01 xã)

1

Quế Long

Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

NĂM 2017 (10 xã)

I

TAM KỲ (01 xã)

1

Tam Thanh

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

II

DUY XUYÊN (01 xã)

1

Duy Thành

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

III

THĂNG BÌNH (04 xã)

1

Bình Phú

Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

2

Bình Trung

Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

3

Bình Trị

Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

4

Bình Sa

Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

IV

ĐẠI LỘC (02 xã)

1

Đại Thắng

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

2

Đại Nghĩa

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

V

NÚI THÀNH (01 xã)

1

Tam Giang

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

VI

BẮC TRÀ MY (01 xã)

1

Trà Tân

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

NĂM 2018 (13 xã)

I

TAM KỲ (01 XÃ)

1

Tam Phú

Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

II

TÂN HIỆP (01 XÃ)

1

Tân Hiệp

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

III

DUY XUYÊN

(02 XÃ)

1

Duy Trung

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

2

Duy Châu

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

IV

THĂNG BÌNH (01 XÃ)

1

Bình Triều

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

V

ĐẠI LỘC (02 XÃ)

1

Đại Quang

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

2

Đại Đồng

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

VI

QUẾ SƠN (02 XÃ)

1

Quế Phú

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

2

Quế Xuân 2

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

VII

NÚI THÀNH (02 XÃ)

1

Tam Nghĩa

Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

2

Tam Anh Nam

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

VIII

NÔNG SƠN (01 XÃ)

1

Quế Lộc

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

IX

HIỆP ĐỨC (01 XÃ)

1

Hiệp Thuận

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

NĂM 2019 (16 xã)

I

DUY XUYÊN (02 XÃ)

1

Duy Vinh

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

2

Duy Phú

Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

II

THĂNG BÌNH (01 XÃ)

1

Bình Nguyên

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

III

ĐẠI LỘC

(01 XÃ)

1

Đại Lãnh

Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

IV

QUẾ SƠN (02 XÃ)

1

Quế Châu

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

2

Quế Cường

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh

V

NÚI THÀNH (03 XÃ)

1

Tam Quang

Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

2

Tam Mỹ Tây

Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

3

Tam Tiến

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh

VI

NÔNG SƠN (01 XÃ)

1

Quế Trung

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

VII

HIỆP ĐỨC (02 XÃ)

1

Hiệp Hòa

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

2

Bình Sơn

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

VIII

TIÊN PHƯỚC (03 XÃ)

1

Tiên Cẩm

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh

2

Tiên Thọ

Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

3

Tiên Châu

Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh

IX

ĐÔNG GIANG (01 XÃ)

1

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh

Ghi chú:

(*) Xã Hương An, huyện Quế Sơn đã lên Thị trấn Hương An.

(*) Xã Quế Cường, huyện Quế Sơn đã sáp nhập với xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn thành xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn.

(*) Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức đã sáp nhập với Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức thành Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức.Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/