hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn và Thành phố Tam Kỳ
Đã được TTCP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và 2020 (Tam Kỳ)
112/194 xã (1)
Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
181 thôn
Đã được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu
206 sản phẩm OCOP
Sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (26 sản phẩm đạt 4 sao và 179 sản phẩm đạt 3 sao, 01 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao)


(1) Kể từ ngày 01/3/2021, không thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương, thị xã Điện Bàn (Công văn số 1008/UBND-KTN ngày 01/3/2021). Vì vậy, kể từ năm 2021, toàn tỉnh còn 194 xã triển khai thực hiện Chương trình NTM.

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com