hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII thành công tốt đẹp (14/10/2020)
Sau 03 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, chiều ngày 13/10, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản nêu trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình tại đại hội. Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 9,53%/năm. Ba nhiệm vụ đột phá tiếp tục thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả khá rõ nét; chất lượng tăng trưởng nền kinh tế được nâng lên. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; diện mạo thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng. Dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp được nâng cao; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm, đó là: Còn 07 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Đầu ra sản phẩm nông nghiệp chưa được giải quyết căn bản; xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương thiếu bền vững. Kinh tế - xã hội miền núi còn nhiều khó khăn. Đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao vẫn còn hạn chế. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực cho phát triển. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, xử lý môi trường, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh còn bất cập. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ chưa đồng bộ. Tình hình tội phạm, tranh chấp, khiếu kiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc chưa theo kịp yêu cầu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu.

Các đại biểu tại đại hội đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

Các chỉ tiêu về kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%.

(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm).

(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%. Đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng 35,5% (trong đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

(6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.

(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%.

(8) Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách.

(9) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.

Các chỉ tiêu về xã hội:

(10) Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%).

(11) Đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.

(12) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng.

(13) Năng suất lao động xã hội bình quân từ 188 - 192 triệu đồng/lao động/năm.

(14) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người.

(15) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 - 72%.

(16) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sỹ/01 vạn dân; 43,6 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%.

(17) Đến năm 2025, có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

(18) Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.

Các chỉ tiêu về môi trường:

(19) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

(20) Đến năm 2025, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%.

(21) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.

(22) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được khắc phục ô nhiễm và đưa ra khỏi danh mục.

(23) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh:

(24) Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

(25) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Quảng Nam và truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TD

Lượt xem:  111 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/