hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 (04/09/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung trong năm học 2019 - 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng vào một số nhiệm vụ giải pháp như: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường, điều chỉnh sĩ số học sinh/lớp và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên, thực hiện tốt công tác điều hòa, luân chuyển giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ; thực hiện bổ nhiệm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và xếp lương theo quy định; thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp trung học phổ thông. Thực hiện tốt chủ đề năm học 2019 - 2020 là “dạy người”; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; triển khai thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất, phát động phong trào học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Triển khai chương trình trẻ làm quen tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục triển khai dạy tiếng Anh lớp 1, 2 ở các trường tiểu học; khuyến khích dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ thông qua các môn học. Từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến cho các cấp học và các trang thiết bị tối thiểu để triển khai hoạt động dạy và học ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo chung.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục để phục vụ cho công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và quản lý ngành. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học. Tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng E-learning và đóng góp vào kho bài giảng Ê-learning trực tuyến toàn ngành; triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều kiện; khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng các phần mềm trong dạy học; triển khai xây dựng ngân hàng đề kiểm tra trên phần mềm quản lý ngân hàng đề.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: Tiếp tục tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo các trường Trung học phổ thông chuyên: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông và các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế  bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tại các trường học ở nước ngoài. Đẩy mạnh thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp cận công nghệ mới về dạy học và quản lý nhà trường.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 – 2021. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập đề án và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng và nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho từng địa phương, từng vùng miền; xây dựng các chương trình, đề án về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến trường lớp học, cảnh quan sư phạm, bàn ghế học sinh, nhà vệ sinh, hệ thống điện, quạt, ánh sáng phục vụ giảng dạy, học tập; tiếp tục ưu tiên những địa phương khó khăn, các huyện miền núi, vùng dân tộc; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư phát triển hai trường trung học phổ thông chuyên để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo của ngành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

UBND huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới./.

Thùy Dung

Lượt xem:  238 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/