hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định về quản lý tài sản công, NSNN (12/09/2017)
Ngày 12/9, UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 4860/UBND – KTTH yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý, chấp hành quy định về quản lý tai sản, ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, quản lý, đánh giá tình hình sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công của đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công theo đúng Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3539/UBND-KTTH ngày 11/7/2017.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, thực hiện dứt điểm các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2016 và từ năm 2015 trở về trước còn lại chưa thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (kèm chứng từ đã giao dịch với Kho bạc nhà nước) cho Sở Tài chính; đồng thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước (nếu có) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị Kiểm toán còn tồn đọng.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 6170/BTC-PC ngày 12/5/2017, của UBND tỉnh tại Công văn số 2602/UBND-KTTH ngày 25/5/2017 và các Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ trước ngày 05 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ hằng tháng tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Thùy Dung

Lượt xem:  207 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay