hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Văn bản
Công văn số 2628/TCĐBVN-QLBTĐB (11/5/2022)
Công văn số 2628/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 11/05/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com