hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban Chỉ đạo tỉnh

Phân công thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh

02/02/2023
.

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHỤ TRÁCH CÁC
ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-UBND ngày 04 / 5 /2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

TT

Họ và tên, chức vụ thành viên
Ban Chỉ đạo

Phụ trách
đứng điểm
huyện, thị xã,
thành phố

Phụ trách đứng
điểm tại xã phấn
đấu đạt chuẩn
NTM giai đoạn
2021-2025

I.

Trưởng Ban Chỉ đạo

1

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo, phụ trách chung 03 Chương trình MTQG

II.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổng hợp chung 03 Chương trình MTQG

2.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

3.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

4.

Ông A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

III.

Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo

A.

Uỷ viên Thường trực

1.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh

Hiệp Đức

Sông Trà - huyện
Hiệp Đức

2.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thăng Bình

Bình Nam - huyện Thăng Bình

3.

Ông Hà Ra Diêu - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Nam Trà My

Trà Linh - huyện Nam Trà My

4.

Ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nam Giang

Tà Bhing - huyện Nam Giang

5.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Bắc Trà My

Trà Giang, Trà Sơn - huyện Bắc Trà My

6.

Ông Đinh Văn Vũ – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

   

B

Uỷ viên

1.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tiên Phước

Tiên Lãnh, Tiên
Ngọc – huyện Tiên
Phước

2.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quế Sơn

Quế Hiệp - huyện Quế Sơn

3.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế

Đại Lộc

Đại Thạnh - huyện Đại Lộc

4.

Ông Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Tây Giang

Bhalêê, A Xan – huyện Tây Giang

5.

Ông Hường Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương

Phước Sơn

Phước Công - huyện Phước Sơn

6.

Ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Duy Xuyên

Đại Chánh, Đại Tân- huyện Đại Lộc

7.

Ông Nguyễn Phi Thạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phú Ninh

Quế Phong – huyện Quế Sơn

8.

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Núi Thành

Tam Sơn, Tam
Thạnh và Tam Trà -
huyện Núi Thành

9.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nông Sơn

Phước Ninh, Ninh
Phước – huyện
Nông Sơn

10.

Ông Trần Bá Tú - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Hội An

Quế Lâm –huyện Nông Sơn

11.

Ông Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Đông Giang

Phước Năng - huyện
Phước Sơn

12.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Điện Bàn

Quế An, Quế Minh - huyện Quế Sơn

13.

Ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Cục trưởng Cục Thống kê

Tam Kỳ

Thăng Phước - huyện Hiệp Đức

14.

Ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp

Bình Dương - huyện
Thăng Bình

 

15.

Ông Nguyễn Bá Hưng - Phó Chính ủy, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

La Dêê - huyện Nam
Giang

 

16.

Ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

Quế Lưu - huyện
Hiệp Đức

 

17.

Ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

Bình Quế - huyện
Thăng Bình

 

18.

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Bình Lãnh - huyện
Thăng Bình

 

19.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh

Tiên Lập – huyện
Tiên Phước

 

20.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Mà Cooih, Jơ Ngây
- huyện Đông Giang

 

21.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đại Sơn - huyện Đại
Lộc

 

22.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Quế Thuận – huyện
Quế Sơn

 

23.

Bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn

Phước Chánh -
huyện Phước Sơn

 

24.

Ông Võ Bảy - Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh.

Phước Hiệp - huyện
Phước Sơn

 

25.

Ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc

Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các nội dung của 03 Chương trình MTQG thuộc địa phương quản lý

28.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

29.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My.

30.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên


31.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn

32.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang.

33.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My

34.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn

35.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An

36.

Ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn

37.

Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

38.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ

39.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức

40.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

41.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn

42.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh

43.

Ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

44.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành

 

Ghi chú: Phân công phụ trách đứng điểm nêu trên thay cho phân công phụ trách đứng điểm tại cột thứ 5 Phụ lục kèm theo tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh.

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com