hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG VỀ NÔNG THÔN MỚI QUẢNG NAM”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80/QĐ-BTC

Quảng Nam, ngày  17 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG VỀ NÔNG THÔN MỚI QUẢNG NAM”

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”;

Căn cứ Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nội dung và thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”;

Căn cứ kết quả chấm, chọn các tác phẩm dự thi của Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” tại Biên bản họp Ban Giám khảo vào ngày 25/8/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” tại Tờ trình số: 14/TTr-BGK ngày 10/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả chấm thi Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”, gồm:

- Tác phẩm đoạt giải Nhất: Không có

- Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích: Có 04 tác phẩm, gồm: Mã số 12, mã số 20, mã số 46 và mã số 26.

Các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm thông báo công khai các tác phẩm đoạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới của tỉnh tại địa chỉ http://nongthonmoi.net; đồng thời thông báo đến các tác giả và tổ chức trao thưởng đối với các tác phẩm đoạt giải theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở, Ban, ngành liên quan;

- Báo, Đài PT-TH Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử NTM tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;

- Các thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTN.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Lê Trí Thanh

>
Logo Logo
Logo Logo

Nội dung và thể lệ cuộc thi

THÔNG BÁO

Nội dung và thể lệ Cuộc thi

Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”

(Kèm theo Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017

của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh)

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Xây dựng hình ảnh nhận dạng và sử dụng trong công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, quảng bá về Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; từ đó, huy động toàn hệ thống chính trị, người dân và các tổ chức quốc tế cùng hưởng ứng và tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới;

- Biểu trưng về nông thôn mới tỉnh Quảng Nam được sử dụng rộng rãi thông qua các công cụ truyền thông nhằm giúp nhận dạng và phản ánh kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/6/2018 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh), số 119 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử theo địa chỉ email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com để kịp thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới của tỉnh (tại địa chỉ http://nongthonmoi.net).

Thông tin liên hệ: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.2221348, Fax: 0235.3858885.

III. CÔNG TÁC CHẤM, CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI

- Hội đồng họp chấm chọn: Dự kiến từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2018.

- Công bố giải thưởng và trao giải: Dự kiến trong tháng 7 - 8/2018.

IV. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia

- Là tất cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước; không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc và tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia dự thi.

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

2. Chủ đề xuyên suốt cuộc thi

- Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng (Logo) về nông thôn mới có tầm khái quát được những giá trị tiêu biểu, phản ánh được ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính Phủ) và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng”, là cốt lõi, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng lòng xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy ở mức cao nhất dựa trên nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; từ đó, có tác dụng thúc đẩy, khích lệ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Yêu cầu đối với tác phẩm

- Gồm các thể loại: Đồ họa, tranh vẽ bằng tay hoặc kỹ xảo vi tính; có giải thích chi tiết về ý nghĩa của biểu trưng.

- Biểu trưng được thể hiện trên giấy trắng, khổ A4 (21cm x 29,7cm); mẫu biểu trưng được vẽ không rộng quá 15cm nhưng không bé hơn 03cm, được đặt giữa khổ giấy, màu sắc phù hợp (lưu ý: không sử dụng quá 04 màu).

- Bố cục của biểu trưng phải hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, trong các ứng dụng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả và tính trung thực của tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi có quyền hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm vi phạm, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

4. Thể lệ

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm được sáng tác trước và tính đến ngày 30/6/2018 chưa đoạt giải trong các cuộc thi nào khác.

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo đầy đủ các nội dung sau:

+ Phiếu đăng ký ghi rõ: Họ và tên; địa chỉ; số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại liên hệ; địa chỉ thư điện tử (theo Mẫu biểu đính kèm). Lưu ý: Không viết tên tác giả trực tiếp lên tác phẩm dự thi.

+ Mẫu tác phẩm (in màu).

+ Bản thuyết minh ý tưởng.

* Tất cả bỏ vào phong bì lớn (hoặc bì nút), bên ngoài ghi rõ “Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”. Đồng thời, gửi tác phẩm qua thư điện tử theo địa chỉ email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com để kịp thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới của tỉnh (http://nongthonmoi.net) và phục vụ công tác chấm chọn tác phẩm dự thi.

 Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc, hỏng, giảm chất lượng màu sắc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi.

- Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

5. Quyền sử dụng tác phẩm

- Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” không nhằm mục đích kinh doanh.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng nông thôn mới Quảng Nam được đưa vào sử dụng rộng rãi; tác giả được nhận giải thưởng; bản quyền tác phẩm đoạt giải thuộc về Ban Chỉ đạo tỉnh (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam), quyền nhân thân thuộc về tác giả và Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi.

6. Cơ cấu giải thưởng

 Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo để xét tặng giải thưởng cho các tác phẩm dự thi như sau:

 - Giải Nhất: 01 giải, có Giấy Chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng 15 triệu đồng và vật phẩm lưu niệm.

- Giải Khuyến khích: 03 giải, mỗi giải có Giấy Chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng 05 triệu đồng và vật phẩm lưu niệm.

- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

 

(Chi tiết tại Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

 

 

Biên bản họp xác định tác giả, tác phẩm tham gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp xác định tác giả, tác phẩm tham gia

Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”

 

 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”;

Thực hiện Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo tỉnh) về nội dung và thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” (gọi tắt là Cuộc thi); trong thời gian, từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/6/2018, những nội dung và thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh Quảng Nam,…) để các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước biết và tham gia Cuộc thi nêu trên.

Hôm nay, vào lúc 10giờ30 ngày 03 tháng 7 năm 2018, tại Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh). Đã tổ chức cuộc họp xác định tác giả, tác phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam”.

Thành phần gồm có:

- Ông Lê Muộn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi - Chủ trì;

- Ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;

- Ông Nguyễn Thanh Mai, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh – Thư ký;

- Ông Hoàng Văn Thưởng, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp và xác định tác giả, tác phẩm tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau:

- Tổng số tác giả tham gia Cuộc thi:           21 tác giả.

- Tổng số tác phẩm tham gia Cuộc thi:       49 tác phẩm.

Trong đó, tác giả Trần Văn Tâm, với 02 tác phẩm tham dự Cuộc thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Điều phối NTM tỉnh vào ngày 02/7/2018; so với thời gian quy định tại Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh là quá thời hạn nên không được chấp nhận.

Như vậy, tính đến ngày 30/6/2018, tổng số tác giả, tác phẩm tham gia Cuộc thi là: 20 tác giả, với 47 tác phẩm; trong đó, số tác giả, tác phẩm đủ điều kiện tham gia Cuộc thi là: 20 tác giả, với 47 tác phẩm. Danh sách các tác phẩm đủ điều kiện tham gia Cuộc thi được đánh Mã số từ số 01 đến số 47 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản này).

Biên bản xác định tác giả và tác phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày và được lập thành 03 bản, lưu tại Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và được đăng trên Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http// nongthonmoi.net./.

THƯ KÝ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Mai

CHỦ TRÌ

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Muộn

Xem bản đã ký và đóng dấu tại đây

 

CÁC TÁC PHẨM DỰ THI

Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo Logo
Logo Logo  

 

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com