hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Chỉ thị 40: Đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân (09/07/2024)
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là những vùng nông thôn; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Đến nay, tổng dư nợ đạt 7.653 tỷ đồng, tăng 4.439 tỷ đồng so năm 2014, với gần 142 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ; chất lượng tín dụng chính sách được duy trì ổn định, bền vững, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,05%, toàn tỉnh có 03 huyện và 153 xã không có nợ quá hạn. Nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã góp phần khôi phục được một số làng nghề truyền thống, nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả, mô hình thoát nghèo bền vững được nhân rộng. Tín dụng chính sách cũng giúp gần 410.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 68.000 lao động, xây dựng gần 107.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường…; qua đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm dần qua các năm và đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 5,57%.

Có được những thành quả trên phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đặc biệt, có sự đóng góp rất lớn của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân tiếp cận, có cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian đến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 16/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp nâng cao năng lực hoạt động, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, an toàn đồng vốn.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Quan tâm cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội; nhất là bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn đảm bảo theo định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình MTQG và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của NHCSXH, của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, của Ban đại diện HĐQT các cấp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng chính sách giúp người vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của các hộ nghèo và đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước...

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu.

 

THÚY HẰNG

Lượt xem:  29 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com