hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 (08/7/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 5046 gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 một cách quyết liệt, hiệu quả.
Kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (03/6/2024)
Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1323/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.
Rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (13/5/2024)
UBND tỉnh ban hành công văn, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành phụ trách đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế (25/4/2024)
Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (17/4/2024)
Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024, trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thí điểm 01 mô hình xã thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (27/3/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024 (15/3/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã, tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu năm 2024.
Tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 (06/3/2024)
Ngày 06/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG ban hành đề nghị các Sở, Ban, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí NTM; UBND các huyện/thị xã/thành phố tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025.
Đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (27/2/2024)
Ngày 26/02, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó nhấn mạnh sẽ không đề xuất xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn chậm; trong đó, lưu ý kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã (23/2/2024)
Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1184/UBND-NCKS về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Tin đã đưa:
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com