hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hơn 350 tỷ đồng thực hiện đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình xây dựng NTM (16/08/2016)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, với tổng kinh phí 350.229 triệu đồng.

Chủ trương đầu tư, nhằm Phấn đấu có thêm ít nhất 59 xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016-2020. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 54 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, 01 huyện đạt chuẩn huyện NTM và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để đến cuối năm 2020 có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM, có tổng cộng 4 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn huyện NTM; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn 14-15 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 8 tiêu chí; không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2-2,5%/năm. Riêng năm 2016 phấn đấu số xã đạt chuẩn NTM là: 8-9 xã, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên trên 30%. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung toàn tỉnh: 12,5 tiêu chí/xã, tăng ít nhất 1 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Các danh mục đầu tư gồm: cơ sở vật chất văn hoá, trường học, thuỷ lợi, y tế, giao thông, môi trường, cấp nước sinh hoạt, tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã thực hiện chương trình: Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Đối với các công trình/dự án (kể cả các dự án cấp nước sạch) đã giao vốn tạm ứng tại Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh, đến nay các chủ đầu tư, UBND các xã đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công hoặc đã giao dịch với Kho bạc Nhà nước (đã chuyển tiền cho đơn vị tư vấn, thi công), UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND các xã thực hiện phê duyệt điều chỉnh công trình/dự án đảm bảo các nội dung, đặc biệt là cơ cấu nguồn vốn theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30/8/2016.

Đối với các công trình/dự án (kể cả các dự án cấp nước sạch) chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chưa giao dịch với Kho bạc Nhà nước,UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND các xã thực hiện phê duyệt công trình/dự án (thay thế Quyết định phê duyệt cũ) đảm bảo các nội dung, đặc biệt là cơ cấu nguồn vốn theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30/8/2016 để triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố có quyết định phân bổ vốn chi tiết cho từng danh mục công trình trước ngày 31/8/2016, đồng thời gửi các Quyết định phân bổ vốn, Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh công trình/dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 05/9/2016 để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnhtổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,625 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com