hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
45 tỷ đồng thực hiện kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu (23/05/2016)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, thủy lợi nhỏ năm 2016, với tổng kinh phí 45 tỷ đồng. Trong đó, hơn 28,6 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương; hơn 13,6 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện thủy lợi nhỏ; hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện thủy lợi hóa đất màu

UBND tỉnh giao UBND các huyện thị, xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,659 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com